Sabiranje Izraela

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
238
Poena
18

Reputacija:

"On im reče: Evo, završavam sada zapovest koju mi Otac zapovedi za ovaj narod, koji je ostatak doma Izraelovog.Sećate se kako vam govorah, i rekoh da kada se ispune reči Isaijine – gle one su zapisane, imate ih pred sobom, istražujte ih stoga –I zaista, zaista, kažem vam, kada se one ispune tada je ispunjenje zaveta koji Otac učini sa svojim narodom, o dome Izraelov.I tada će ostaci koji će biti rasejani širom lica zemaljskog, biti sabrani sa istoka i sa zapada, i sa juga i sa severa, i biće privedeni k znanju o Gospodu Bogu svome, koji ih otkupi.I Otac mi zapovedi da vam ovu zemlju dam za baštinu vašu.I kažem vam, da ne pokaju li se nejevreji posle blagoslova koji prime, pošto rasejaše moj narod –Tada ćete vi, koji ste ostatak doma Jakovljevog, poći među njih i bićete u sredini onih kojih će biti mnogo. I bićete među njima kao lav među zverima šumskim, i kao mladi lav među stadima ovčjim, koji kad prolazi i gazi i na komade kida, i niko ne može da izbavi.Ruka tvoja će se podići na protivnike tvoje i svi će neprijatelji tvoji biti isključeni.I ja ću sakupiti svoj narod, kao što čovek na gumno skuplja snoplje svoje.I učiniću svome narodu sa kojim se Otac zavetova, da, učiniću rog tvoj gvozdenim, i učiniću kopita tvoja mesinganim. I na komade ćeš razbiti mnoge narode, a ja ću posvetiti Gospodu dobitak njihov, i imetak njihov Gospodu cele zemlje. I gle, ja sam onaj koji to čini.I dogodiće se, govori Otac, da će u taj dan mač pravde moje visiti nad njima, i ukoliko se ne pokaju, oboriće se na njih, govori Otac, da, i to na sve narode nejevrejske.I dogodiće se da ću ja utvrditi svoj narod, o dome Izraelov.I gle, utvrdiću ovaj narod u ovoj zemlji, za ispunjenje zaveta koji učinih sa ocem vašim Jakovom. I biće to Novi Jerusalim. A moći nebeske biće usred ovog naroda, da, čak ću i ja biti u sredini vašoj.Gle, ja sam onaj o kome Mojsije govoraše, govoreći: Gospod Bog vaš podići će vam od braće vaše proroka poput mene. Njega slušajte u svemu što vam kaže. I dogodiće se da će svaka duša koja ne posluša tog proroka biti isključena iz naroda.Zaista, kažem vam, da, i svi proroci od Samuila i oni koji posle dolaze, svi oni koji govorahu, svedočahu o meni.I gle, vi ste deca proroka, i vi ste od doma Izraelovog, i vi ste od zaveta koji Otac učini s očevima vašim, govoreći Avramu: Potomstvom tvojim sva kolena zemaljska biće blagoslovena.Otac, podigavši me najpre vama, i posla me da vas blagoslovim u odvraćanju svakog od vas od bezakonja njegovih, a to zbog toga što ste deca zavetna –I pošto ste blagosloveni, ispunjava tada Otac zavet koji učini sa Avramom, govoreći: Potomstvom tvojim sva kolena zemaljska biće blagoslovena – za izlivanje Svetog Duha kroz mene na nejevreje, blagoslov na nejevrejima koji će ih učiniti moćnijim od svih za rasejanje moga naroda, o dome Izraelov.I biće oni bič narodu ove zemlje. Ipak, kad oni prime puninu jevanđelja moga, otvrdnu li tada srca svoja protiv mene, vratiću bezakonja njihova na njihove sopstvene glave, govori Otac.I setiću se zaveta koji učinih sa svojim narodom. A ja im se zavetovah da ću ih sabrati u vreme od mene određeno, da ću im ponovo dati zemlju očeva njihovih za baštinu njihovu, a to je zemlja jerusalimska, koja je njima obećana zemlja zauvek, govori Otac.I dogodiće se da dolazi vreme kada će im se propovedati punina jevanđelja moga;I oni će poverovati u mene, da sam ja Isus Hrist, Sin Božji, i moliće se Ocu u ime moje.Tada će stražari njihovi podići glas svoj, i uglas zapevati, jer će oči u oči videti.Tada će ih Otac ponovo sabrati, i dati im Jerusalim za zemlju baštine njihove.Tada će oni klicati od radosti – Zapevajte zajedno, vi ruševine jerusalimske, jer Otac uteši svoj narod, otkupi On Jerusalim;Ogoli Otac svetu mišicu svoju pred očima svih naroda, i svi krajevi zemaljski videće spasenje Očevo. A Otac i ja jedno smo.I tada će biti ostvareno ono što je zapisano: Probudi se, probudi se opet, i ogrni se snagom, o Sione. Ogrni se divnim haljinama svojim, o Jerusalime, grade sveti, jer od sada u tebe više neće ulaziti neobrezani i nečisti.Otresi sa sebe prah, pridigni se, sedi, o Jerusalime, skini okove sa vrata svoga, o porobljena kćeri sionska.Jer ovako govori Gospod: Nizašta se prodadoste, i bez novca ćete biti otkupljeni.Zaista, zaista, kažem vam, da će moj narod poznati ime moje. Da, u dan onaj poznaće da sam ja onaj koji govori.I tada će reći: Kako su divne na gorama noge onoga koji im dobre vesti donosi, koji mir objavljuje, koji im o dobru dobre vesti donosi, koji spasenje objavljuje, koji Sionu govori: Bog tvoj vlada!I tada će povik odjeknuti: Odstupite, odstupite, izađite odatle, ne dotičite ono što je nečisto. Izađite iz sredine njegove. Budite čisti vi koji nosite posude Gospodnje.Jer nećete u žurbi izaći, niti u bekstvu otići, jer Gospod će ići pred vama, i Bog Izraelov biće zaštita vaša.Gle, razborito će postupiti sluga moj. Biće uzvišen i proslavljen i veoma velik.Kao što se mnogi zaprepastiše zbog tebe – lice Njegov tako unakaženo beše, više od bilo kog čoveka, i telo Njegovo više od sinova čovečjih –Tako će krvlju poprskati mnoge narode. Carevi će pred njim zatvoriti usta svoja, jer ono što im ne beše rečeno videće, i ono što ne behu čuli razumeće.Zaista, zaista, kažem vam, sve to će sigurno doći, upravo onako kako mi Otac zapovedi. Tada će se ispuniti ovaj zavet kojim se Otac zavetova svome narodu. I tada će Jerusalim ponovo biti nastanjen mojim narodom, i on će biti zemlja baštine njihove."(3 Nefi 20:10-46 - Mormonova knjiga)
 
U mene su bili mormoni jos prije 20 godina. Ostavili su ceduljicu u postanskom sanducicu da tko god hoce besplatno da dobije Mormonovu knjigu da im se javi. I ja sam im se javio, dosla su dva mlada Amerikanca koji su govorili nas jezik i donijeli mi knjigu. Tako sam ja dosao do Mormonove knjige.
 
Nazad
Vrh