Here is Practical Explanation about Next Life, Purpose of Human Life, philosophical/religious facts, theories etc.

 • Practical Explanation ( For Example ) :- `1st of all can you tell me every single seconds detail from that time when you born ?? ( i need every seconds detail ?? that what- what you have thought and done on every single second )

  can you tell me every single detail of your `1 cheapest Minute Or your whole hour, day, week, month, year or your whole life ??

  if you are not able to tell me about this life then what proof do you have that you didn't forget your past ? and that you will not forget this present life in the future ?

  that is Fact that Supreme Lord Krishna exists but we posses no such intelligence to understand him.
  there is also next life. and i already proved you that no scientist, no politician, no so-called intelligent man in this world is able to understand this Truth. cuz they are imagining. and you cannot imagine what is god, who is god, what is after life etc.
  _______
  for example :Your father existed before your birth. you cannot say that before your birth your father don,t exists.

  So you have to ask from mother, "Who is my father?" And if she says, "This gentleman is your father," then it is all right. It is easy.
  Otherwise, if you makes research, "Who is my father?" go on searching for life; you'll never find your father.

  ( now maybe...maybe you will say that i will search my father from D.N.A, or i will prove it by photo's, or many other thing's which i will get from my mother and prove it that who is my Real father.{ So you have to believe the authority. who is that authority ? she is your mother. you cannot claim of any photo's, D.N.A or many other things without authority ( or ur mother ).

  if you will show D.N.A, photo's, and many other proofs from other women then your mother. then what is use of those proofs ??} )

  same you have to follow real authority. "Whatever You have spoken, I accept it," Then there is no difficulty. And You are accepted by Devala, Narada, Vyasa, and You are speaking Yourself, and later on, all the acaryas have accepted. Then I'll follow.
  I'll have to follow great personalities. The same reason mother says, this gentleman is my father. That's all. Finish business. Where is the necessity of making research? All authorities accept Krsna, the Supreme Personality of Godhead. You accept it; then your searching after God is finished.

  Why should you waste your time?
  _______
  all that is you need is to hear from authority ( same like mother ). and i heard this truth from authority " Srila Prabhupada " he is my spiritual master.
  im not talking these all things from my own.
  ___________

  in this world no `1 can be Peace full. this is all along Fact.

  cuz we all are suffering in this world 4 Problems which are Disease, Old age, Death, and Birth after Birth.

  tell me are you really happy ?? you can,t be happy if you will ignore these 4 main problem. then still you will be Forced by Nature.
  ___________________

  if you really want to be happy then follow these 6 Things which are No illicit s.ex, No g.ambling, No d.rugs ( No tea & coffee ), No meat-eating ( No onion & garlic's )

  5th thing is whatever you eat `1st offer it to Supreme Lord Krishna. ( if you know it what is Guru parama-para then offer them food not direct Supreme Lord Krishna )

  and 6th " Main Thing " is you have to Chant " hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare ".
  _______________________________
  If your not able to follow these 4 things no illicit s.ex, no g.ambling, no d.rugs, no meat-eating then don,t worry but chanting of this holy name ( Hare Krishna Maha-Mantra ) is very-very and very important.

  Chant " hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare " and be happy.

  if you still don,t believe on me then chant any other name for 5 Min's and chant this holy name for 5 Min's and you will see effect. i promise you it works And chanting at least 16 rounds ( each round of 108 beads ) of the Hare Krishna maha-mantra daily.
  ____________
  Here is no Question of Holy Books quotes, Personal Experiences, Faith or Belief. i accept that Sometimes Faith is also Blind. Here is already Practical explanation which already proved that every`1 else in this world is nothing more then Busy Foolish and totally idiot.
  _________________________
  Source(s):
  every `1 is already Blind in this world and if you will follow another Blind then you both will fall in hole. so try to follow that person who have Spiritual Eyes who can Guide you on Actual Right Path. ( my Authority & Guide is my Spiritual Master " Srila Prabhupada " )
  _____________
  if you want to see Actual Purpose of human life then see this link : ( triple w ( d . o . t ) asitis ( d . o . t ) c . o . m {Bookmark it })
  read it complete. ( i promise only readers of this book that they { he/she } will get every single answer which they want to know about why im in this material world, who im, what will happen after this life, what is best thing which will make Human Life Perfect, and what is perfection of Human Life. ) purpose of human life is not to live like animal cuz every`1 at present time doing 4 thing which are sleeping, eating, s.ex & fear. purpose of human life is to become freed from Birth after birth, Old Age, Disease, and Death.

  • Official Post

  Prijevod sa engleskog

  Praktično objašnjenje (na primjer): - `Kao prvo, možete li mi reći svaku pojedinu sekundu pojedinosti iz vremena kada ste rođeni?? (trebam detalje svake sekunde?? ono što- što ste mislili i radili svake sekunde) možeš li mi reći svaki detalj svoje '1 najjeftinije minute ili cijelog sata, dana, tjedna, mjeseca, godine ili cijelog života?? ako mi nisi u stanju pričati o ovom životu koji onda imaš dokaz da nisi zaboravio svoju prošlost? i da nećeš zaboraviti ovaj sadašnji život u budućnosti? to je činjenica da Svevišnji Gospod Krišna postoji, ali mi ne posjedujemo takvu inteligenciju da bismo ga razumjeli. postoji i sljedeći život. i već sam vam dokazao da nijedan znanstvenik, nijedan političar, niti jedan takozvani inteligentan čovjek na ovom svijetu nije u stanju razumjeti ovu Istinu. jer zamišljaju. i ne možete zamisliti što je bog, tko je bog, što je nakon života itd. _______ na primjer: Vaš otac je postojao prije vašeg rođenja. ne možete reći da prije vašeg rođenja vaš otac ne postoji.

  Dakle, morate pitati majku, "Tko je moj otac?" A ako ona kaže: "Ovaj gospodin je tvoj otac", onda je to u redu. Lako je. Inače, ako napravite istraživanje, "Tko je moj otac?" nastaviti tražiti život; nikad nećeš naći svog oca. ( sada možda...možda ćeš reći da ću pretražiti svog oca iz D.N.A, ili ću to dokazati fotografijama, ili mnogim drugim stvarima koje ću dobiti od svoje majke i dokazati da je to tko je moj pravi otac.{ Dakle moraš vjerovati autoritetu. tko je tvoja majka, ne možeš polagati pravo na nikakve fotografije, D.N.A. ili mnoge druge stvari (ili tvoju majku). ako ćeš pokazati D.N.A, fotografije i mnoge druge dokaze od drugih žena onda tvoje majke. kakva je onda korist od tih dokaza??} ) isto morate slijediti pravi autoritet. "Što god si rekao, ja to prihvaćam," Onda nema poteškoća. I Tebe prihvaćaju Devala, Narada, Vyasa, i Ti sam govoriš, a kasnije su sve acarye prihvatile. Onda ću ja slijediti.

  Morat ću pratiti velike ličnosti. Isti razlog zašto majka kaže, ovaj gospodin je moj otac. To je sve. Završi posao. Gdje je tu potreba za istraživanjem? Svi autoriteti prihvaćaju Krsnu, Svevišnju Božansku Osobu. Vi to prihvaćate; tada je vaša potraga za Bogom gotova. Zašto biste gubili vrijeme? _______ sve što trebate je čuti autoritet (isto kao majka). i čuo sam ovu istinu od autoriteta "Srila Prabhupada" on je moj duhovni učitelj. ne govorim sve te stvari iz svoje ruke. ___________ u ovom svijetu nitko ne može biti pun mira. ovo je sve skupa Činjenica. jer svi mi patimo na ovom svijetu 4 problema koji su bolest, starost, smrt i rađanje za rađanjem. reci mi da li si stvarno sretna?? ne možete biti sretni ako zanemarite ova 4 glavna problema. tada ćete ipak biti Prisilni prirodom. ___________________ ako stvarno želite biti sretni, slijedite ovih 6 stvari koje su Bez nedozvoljenog spolnog odnosa, Bez g. hodanja, Bez d. rugs (Bez čaja i kave), Bez jedenja mesa (Bez luka i češnjaka) 5. Što god jedete, prvo ponudite Svevišnjem Gospodinu Krišni. (ako znate što je Guru parama-para, onda im ponudite hranu, a ne izravnog Svevišnjeg Gospodina Krišnu) i 6. "Glavna stvar" je da morate pjevati "hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare". _______________________________

  Ako niste u mogućnosti slijediti ove 4 stvari, nema nedozvoljenog sexa, nema hodanja, nema d.rugs, nema jedenja mesa, onda ne brinite, ali pjevanje ovog svetog imena (Hare Krišna Maha-Mantra) je vrlo- vrlo i vrlo važno. Pjevajte "hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare" i budite sretni. ako još uvijek ne vjeruješ u mene, pjevaj bilo koje drugo ime 5 minuta i pjevaj ovo sveto ime 5 minuta i vidjet ćeš učinak. Obećavam vam da djeluje i pjevanje najmanje 16 ciklusa (svaki krug od 108 zrnaca) Hare Krišna maha-mantre dnevno. ____________ Ovdje nema Pitanja citata svetih knjiga, osobnih iskustava, vjere ili vjerovanja. prihvaćam da je ponekad i vjera slijepa.

  Evo već praktičnog objašnjenja koje je već dokazalo da je svatko drugi na ovom svijetu ništa više od Zaposlene Budale i totalnog idiota. __________________________ Izvor(i): svaki `1 je već slijep na ovom svijetu i ako budeš slijedio drugog slijepog tada ćeš oboje pasti u rupu. stoga pokušajte slijediti onu osobu koja ima duhovne oči koje vas mogu voditi na stvarnom pravom putu. ( moj autoritet i vodič je moj duhovni učitelj " Srila Prabhupada " ) _____________ ako želite vidjeti stvarnu svrhu ljudskog života onda pogledajte ovu poveznicu: ( trostruki w ( d . o . t ) asitis ( d . o . t ) c . o . m {Označite ga }) pročitaj do kraja. (obećavam samo čitateljima ove knjige da će {on/ona} dobiti svaki odgovor koji žele znati o tome zašto sam u ovom materijalnom svijetu, tko sam, što će se dogoditi nakon ovog života, što je najbolje što će učiniti Ljudski život savršen , i što je savršenstvo ljudskog života. ) svrha ljudskog života nije živjeti kao životinja jer svaka 1 osoba u ovom trenutku radi 4 stvari, a to su spavanje, jedenje, sex i strah. svrha ljudskog života je osloboditi se rođenja za rođenjem, starosti, bolesti i smrti.

  Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se je život!

 • .

  SMRT ČOVJEKA – USKRS
  =========
  1.

  kad čovjek umre - umre zato jer mu je Bog Otac YHVH

  oduzeo svoj DAH-DUH ŽIVOTA

  2.

  TIJELO čovječje se raspadne

  3.

  DUH čovjeka je ono što je vječno i čeka uskrs
  DUH čovjeka počinje egzistirati činom rođenja

  DUH čovjeka je čovječja osobnost, memorija, soft ware, inetelekt,…
  DUH čovjeka se počinje „puniti“ od rođenja

  4.

  DUH mrtvoga je u stanju spavanja - nesvjesnoti

  i čeka uskrs
  gdje je mjesto gdje su uspavani duhovi mrtvih -

  ne kaže se točno u Bibliji - ali su svi zajedno - i spašenici i ne-spašenici

  5.

  na PRVI uskrs svi DUHOVI spašenih mrtvih

  bit će probuđeni i spojeni sa novim NEraspadljivim tijelom

  i sa tada živima spašenicima - kojima će se tijela isto promijeniti

  u NEraspadljiva - biti UZNESENI na Nebo

  na 1.000 godina
  --------------------


  za veliku većinu NEodabranih NEspašenika je ZATOR –

  većina će biti istrebljena,
  ubijena, smaknuta od G Yehoshue i anđela,
  ALI – neće SVI biti ubijeni.

  NEKI će ostati na Zemlji živjeti i razmnožavati se u sljedećem 1.000 ljeću.

  TI preživjeli će na kraju T-ljeća biti zavedeni i krenut će na
  Kraljevski Nebeski Jeruzalem koji se spustio sa Neba sa svim spašenicima.

  TADA – Bog Jedini Otac YHVH – spaljuje – ubija SVE NEspašenike
  i nema više niti jednog NEspašenika živog
  NAKON TOGA:

  6.

  na DRUGI uskrs za uspavane DUHOVE NEspašenih mrtvih

  bit će probuđeni i spojeni sa novim NEraspadljivim tijelom

  ići će na sud i na izvršenje kazne

  u vječnu muku u vječno ognjeno jezero vječne muke

  koje će TADA Bog Otac YHVH stvoriti daleko od oka svoga.

  7.

  spašenicima će Bog Otac YHVH

  stvoriti Novu Zemlju na kojoj će svi dobri

  vječno biti u Raju

  -----------

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.