Što je Isus poručio u evanđelju po Luci 14:26?

CharisWhispers

s u p e r m o d
Poruke
1.025
Poena
63

Reputacija:

Lk 14:26 - "Ako tko dođe k meni, a ne mrzi na oca i na majku i na ženu i na dijete i na brata i na sestru, da, i na samoga sebe, ne može biti moj učenik.
Da li treba doslovno razumjeti ove Kristove Riječi ili postoji jedan dublji smisao Njegove poruke?

Budite slobodni i iznesite svoja razmišljanja na ovu temu.
 
Lk 14:26 - "Ako tko dođe k meni, a ne mrzi na oca i na majku i na ženu i na dijete i na brata i na sestru, da, i na samoga sebe, ne može biti moj učenik.
Da li treba doslovno razumjeti ove Kristove Riječi ili postoji jedan dublji smisao Njegove poruke?

Budite slobodni i iznesite svoja razmišljanja na ovu temu.

Ove reči iz Luke 14 glave u svakom slučaju ne treba shvatiti doslovno u smislu mržnje čoveka koji poveruje u Hrista prema svojim bližnjima, ili pak sebi.
Posebno iz razloga što biblija kao uslov spasenja postavlja ljubav prema bližnjima.

Ove reči su upućene u smislu pririteta.

Naime, Hristos je znao da oni koji poveruju u njega kao spasitelja - sigurno neće za to dobiti aplauz, odnosno - odobravanje od svojih bližnjih.

On upravo ovo kaže na jednom drugom mestu, da će bližnji ustati da progone svoje bližnje koji poveruju u njega:

"Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nijesam došao da donesem mir nego mač.
Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegova i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine:
I neprijatelji čovjeku postaće domašnji njegovi.
Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan.
I koji ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
Koji čuva dušu svoju, izgubiće je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je" ( Matej 10. 34 - 39 ).

Tako da Isus u Luki 14 poglavlju postavlja veru u njega kao prioritet, odnosno - da uvek treba poslušati njega čak i ako se bližnji okrenu nasuprot.

A Hrišćani treba da pokaže apsolutnu ljubav prema bližnjima, i da se za njih mole.

Što se tiče mržnje prema sebi, ni ta vrsta mržnje nije doslovna, već u smislu samoodricanja.
Čovek koji poveruje u Hrista - po Hristovim rečima mora da se odreče sebe, odnosno - greha i grešnog života.

"Tada Isus reče učenicima svojijem: ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe, i uzme krst svoj i ide za mnom.
Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubiće je; a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je" ( Matej 16. 24 - 25 ).
 
Način upotrebe riječi "mržnja" u Pismu jasno govori da tu nije riječ o stvarnoj mržnji. Naime, u Bibliji riječ "mrziti" treba jednostavno razumjeti kao orijentalnu hiperbolu koja znači: manje voljeti (vidi Ponovljeni zakon 21,15-17). Ova činjenica jasno stoji u paralelnom tekstu gdje Isus kaže: "Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan" (Matej 10,37).

Duže objašnjenje bi bilo ovako: Ova upadljiva hiperbola je izgleda korištena da učini Isusovim sljedbenicima vidljivom činjenicu, da u tijeku vremena vjernik mora imati na prvom mjestu kraljevstvo Božje. Ponavljam, kada se radi o nečemu materijalnom, vodeći princip treba biti ono što je na prvom mjestu u životu (Matej 6,19-34).

Ovdje bih dodao da je Isus sankcionirao povezivanje 5. zapovijedi i pokušaj izbjegavanja brige za roditelje (vidi Matej 5,17-19; Marko 7,9-13). Prema tome, ljubav prema roditeljima nikada ne smije stajati na putu poslušnosti prema Bogu. Ljubav i služba prema Bogu treba biti najvažnije pravilo života, "prva i najveća zapovijed" (vidi Matej 22,36.37). Ali druga ploča Dekaloga gdje je 5. zapovijed je kao i prva ni veća ni manja po prirodi važnosti (vidi Matej 22,39). Ova orijentalna hiperbola jasno ukazuje na to da trebamo razumjeti stvarnost kraljevstva Božjeg kao svoj najviši prioritet.
 
Isus kaže u Mateju 5 poglavlje:

"Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svojega, i mrzi na neprijatelja svojega.
A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;
Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima; jer on zapovijeda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakovu platu imate? Ne čine li to i carinici?
I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?
Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski" ( Matej 5.43 - 48 ).

Tako da je očigledno da se radi o principu prioriteta, prema kome gajimo veću ljubav u smislu poslušanja.
 
Nazad
Vrh