Kojeg Duha je Mormonova knjiga?

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

DUH MORMONOVE KNJIGE

"Po ovome poznajte Božijeg duha: od Boga je svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu, a svaki duh, koji ne ispoveda Isusa, nije od Boga; i to je antihristov ..." (1 Jov 4:2,3)

Mormonova knjiga na mnogo mesta svedoči da je Isus Hrist došao u telu:

"Da, znam da vam je poznato kako će se On pokazati u telu onima pri Jerusalimu, odakle mi dođosmo. Jer neophodno je da to bude među njima pošto je potrebno da velik Stvoritelj dopusti sebi da postane podložan čoveku u telu i umre za sve ljude, da bi svi ljudi mogli postati podložni Njemu. Jer kao što smrt dođe na sve ljude, da se ispuni milostiv plan velikog Stvoritelja, mora svakako postojati i moć vaskrsenja, a vaskrsenje svakako mora doći na čoveka zbog pada, a pad dođe zbog prestupa. I pošto čovek pade, beše on isključen iz prisustva Gospodnjeg. " (2 Nefi 9: 5-6)

"I evo, ljubljena braćo moja, a i Jevreji, i svi vi krajevi zemaljski, poslušajte ove reči i verujte u Hrista, a ako ne verujete u ove reči verujte u Hrista. A poverujete li u Hrista verovaćete u ove reči, jer su to reči Hristove, i On mi ih dade, i one uče sve ljude da treba da čine dobro. I prosudite nisu li to reči Hristove – jer Hrist će vam pokazati, u poslednji dan, moću i velikom slavom, da to jesu reči Njegove. A vi i ja stajaćemo licem u lice pred sudom Njegovim, i znaćete da mi On zapovedi da ovo zapišem, uprkos slabosti mojoj. " (2. Nefi 33: 10-11)

"Ustanite i dođite k meni da stavite ruke svoje na rebra moja, i da dodirnete belege od klinova na rukama mojim i nogama mojim, da možete znati da sam ja Bog Izraelov i Bog cele zemlje, i da bejah pogubljen za grehe sveta." (3 Nefi 11:14)

"Da, i šest stotina godina od vremena kad otac moj napusti Jerusalim, podignuće Gospod Bog proroka među Jevrejima – i to nekog Mesiju, ili drugim rečima, Spasitelja sveta." (1 Nefi 10: 4–11)

"I On mi reče: Gle, devica koju vidiš, telom je majka Sina Božjeg. I dogodi se da spazih kako beše odnešena u Duhu. I pošto beše odnešena u Duhu tokom nekog vremena, anđeo mi prozbori, govoreći: Pogledaj! I ja pogledah i opet spazih devicu kako drži dete u rukama svojim. I anđeo mi reče: Gle Jagnjeta Božjeg, da, i to Sina Večnoga Oca!" (1 Nefi 11:18–21)

"I pogledah i spazih Otkupitelja sveta o kom otac moj govoraše. A videh i proroka koji će pred Njim put pripremiti. I Jagnje Božje istupi i ovaj ga krsti i kad bi kršteno, spazih nebesa otvorena i Sveti Duh siđe sa neba u obličju goluba i osta na Njemu. I spazih da On poče da služi narodu u moći i slavi velikoj, i mnoštva se sabirahu da Ga čuju..." (1 Nefi 11:27–33)

"U poslednje dane, kada potomstvo naše iščezne u neveri, da, tokom mnogo godina, i mnogo pokolenja posle objavljivanja Mesije u telu deci čovečjoj, tada će punina jevanđelja Mesijinog dopreti do nejevreja, a od nejevreja ostatku potomstva našeg." (1 Nefi 15:13)

"A pošto im reče da (će)... Hrist uzeti obličje ljudsko, a to će biti obličje po kom je čovek stvoren na početku, ili drugim rečima, reče im da je čovek stvoren po obličju Božjem." (Mosija 7:27; )

"Ja bih da razumete da će sam Bog sići među decu čovečju i otkupiti svoj narod. I jer prebiva u telu, zvaće se Sin Božji..." (Mosiah 15:1-2)

"I pade veo sa očiju brata Jaredovog i on ugleda prst Gospodnji, a on beše kao prst čovečji, poput mesa i krvi, i brat Jaredov pade pred Gospodom, jer ga strah obuze. A Gospod mu reče: Zbog vere svoje ti vide da ću uzeti na sebe telo i krv. Gle, telo ovo, koje sada gledaš, telo je duha moga. I čoveka stvorih prema telu duha svoga. I kao što se sada ukazujem tebi u duhu, tako ću se ukazati svome narodu u telu." (Eter 3: 6, 9, 16)

"Sine moj, budi veran u Hristu i nek te ne žalosti ono što ti napisah, da te u smrt povuče, već nek te Hrist uzdigne i nek stradanja Njegova i smrt, i ukazivanje Njegovo u telu očevima našim, i milost Njegova i trpeljivost, i nada u slavu Njegovu i u večni život, zauvek počivaju u umu tvome." (Moroni 9:25).

Nijedan od glasnika koji se pojavio Josephu Smithu nije rekao da Isus Hrist nije Mesija i da nije došao u telu. (UiZ 13:1; 18:11–12; 19: 16–19; 20: 1; 110: 4) i svi su imali svedočanstvo o Isusu. Pavle nam je dao konačni ključ za otkrivanje lažnog glasnika; rekao je da će njihov kraj biti prema njihovim delima (2. Korinćanima 11:15). Ako su njihova dela bila loša ili nepoštena, znat ćemo da nisu od Boga.
 
Volio bih da mi odgovorite na jedno pitanje.
Da li je ovo stav svih mormona:
"(U odnosu na 1. Ivanovu 1:1-3) Ovo nije test za ovu generaciju, jer svi ljudi kršćanskog svijeta priznaju da je Isus Krist došao u tijelu. Ova generacija, međutim, nije ostala bez testa. Poučavao sam trideset godina, i još uvijek poučavam, da je od Boga onaj koji vjeruje u svom srcu i ispovijeda svojim ustima da je Isus Krist i da je Joseph Smith njegov prorok ovoj generaciji; i onaj koji ne priznaje da je Isus došao u tijelu i poslao Josepha Smitha s puninom Evanđelja ovoj generaciji, nije od Boga, nego je antikrist." ( Journal of Discourses, 26 tomova [London: Latter-day Saints' Book Depot, 1854-1886], 9: 312 - 313.)
U ono vrijeme kad su progonili Krista i Njegovu Crkvu, nije bilo lako javno ispovijedati da je Krist Bog koji je došao u tijelu. Nitko to nije mogao reći, a bez da nije bio duboko osvjedočen djelovanjem Duha Svetog. Vjerujem da i danas Duh Sveti isto tako osvjedočava ljude o toj istini. No, da li su nečije usne izgovorile istinu pod nadahnućem ili je to nešto s čim se većina ljudi razumski slaže, to je teško danas u ovim okolnostima ustvrditi. Tako da, treba uzeti i još dosta drugih stvari u obzir kada se provjeravaju duhovi...
 
Volio bih da mi odgovorite na jedno pitanje.
Da li je ovo stav svih mormona:
"(U odnosu na 1. Ivanovu 1:1-3) Ovo nije test za ovu generaciju, jer svi ljudi kršćanskog svijeta priznaju da je Isus Krist došao u tijelu. Ova generacija, međutim, nije ostala bez testa. Poučavao sam trideset godina, i još uvijek poučavam, da je od Boga onaj koji vjeruje u svom srcu i ispovijeda svojim ustima da je Isus Krist i da je Joseph Smith njegov prorok ovoj generaciji; i onaj koji ne priznaje da je Isus došao u tijelu i poslao Josepha Smitha s puninom Evanđelja ovoj generaciji, nije od Boga, nego je antikrist." ( Journal of Discourses, 26 tomova [London: Latter-day Saints' Book Depot, 1854-1886], 9: 312 - 313.)
U ono vrijeme kad su progonili Krista i Njegovu Crkvu, nije bilo lako javno ispovijedati da je Krist Bog koji je došao u tijelu. Nitko to nije mogao reći, a bez da nije bio duboko osvjedočen djelovanjem Duha Svetog. Vjerujem da i danas Duh Sveti isto tako osvjedočava ljude o toj istini. No, da li su nečije usne izgovorile istinu pod nadahnućem ili je to nešto s čim se većina ljudi razumski slaže, to je teško danas u ovim okolnostima ustvrditi. Tako da, treba uzeti i još dosta drugih stvari u obzir kada se provjeravaju duhovi...
To sve zavisi od stepena spoznaje. Pre nego što sam čitao Mormonovu knjigu i upitao Boga da li je istinita, verovao sam u Isusa Hrista, jer sam osetio uticaj svetog Duha kada sam čitao jevanđelja o njegovom životu i delu. Tada sam znao da je Isus poslan od Boga Oca i da je On obećni Mesija i spasitelj sveta. Iako nisam mnogo više znao, znao sam ipak da je On tu, da živi i da i danas priziva da ga sledimo. Posle tog mog doživljaja usadio mi je Duh sveti želju u srcu da tražim onu crkvu koja se opisuje u novom zavetu. Posećivao sam mnoge crkve ali nikako da nađem takvu crkvu, na kraju kada sam se pomirio sa sudbinom da takve crkve nema, našao sam Crkvu Isusa Hrista svetaca popslednjih dana. U početku sam mislio da je ta crkva ista kao i sve druge ali sam bio veoma iznenađen uticajem svetog Duha kada su nam Misionari bili u poseti. Svi smo u mojoj porodici to osetili. Bilo je kao dan i noć. Uvek kada su Misionari došli i razgovarali o jevanđelju osetili smo svetog Duha i uvek je vladao mir kada su oni došli. To je mene navelo da intezivno čitam u Mormonovij knjizi i da se molim da mi Bog kaže da li je ta knjiga istinita, jer sam ipak bio dosta skeptičan. Nekoliko nedelja kasnije sam osetio svetog Duha kada sam je čitao i čuo sam tri puta nežan i tihi glas koji mi je rekao da je ta knjiga istinita. Bio sam ispunjen svetlom i radošču i sve mi je bilo tako jasno kao nikada do tada, da je ta knjiga istinita. E sada mi recite, ako je ta knjiga zaista od Boga i tako od Hrista, da li je normalno verovati u Isusa Hrista a tu knjigu odbaciti a prethodno ne upitati Boga u iskrenoj molitvi, dali je istinita?
 
To sve zavisi od stepena spoznaje. Pre nego što sam čitao Mormonovu knjigu i upitao Boga da li je istinita, verovao sam u Isusa Hrista, jer sam osetio uticaj svetog Duha kada sam čitao jevanđelja o njegovom životu i delu. Tada sam znao da je Isus poslan od Boga Oca i da je On obećni Mesija i spasitelj sveta. Iako nisam mnogo više znao, znao sam ipak da je On tu, da živi i da i danas priziva da ga sledimo. Posle tog mog doživljaja usadio mi je Duh sveti želju u srcu da tražim onu crkvu koja se opisuje u novom zavetu. Posećivao sam mnoge crkve ali nikako da nađem takvu crkvu, na kraju kada sam se pomirio sa sudbinom da takve crkve nema, našao sam Crkvu Isusa Hrista svetaca popslednjih dana. U početku sam mislio da je ta crkva ista kao i sve druge ali sam bio veoma iznenađen uticajem svetog Duha kada su nam Misionari bili u poseti. Svi smo u mojoj porodici to osetili. Bilo je kao dan i noć. Uvek kada su Misionari došli i razgovarali o jevanđelju osetili smo svetog Duha i uvek je vladao mir kada su oni došli. To je mene navelo da intezivno čitam u Mormonovij knjizi i da se molim da mi Bog kaže da li je ta knjiga istinita, jer sam ipak bio dosta skeptičan. Nekoliko nedelja kasnije sam osetio svetog Duha kada sam je čitao i čuo sam tri puta nežan i tihi glas koji mi je rekao da je ta knjiga istinita. Bio sam ispunjen svetlom i radošču i sve mi je bilo tako jasno kao nikada do tada, da je ta knjiga istinita. E sada mi recite, ako je ta knjiga zaista od Boga i tako od Hrista, da li je normalno verovati u Isusa Hrista a tu knjigu odbaciti a prethodno ne upitati Boga u iskrenoj molitvi, dali je istinita?
Dragi prijatelju, sve to što vi meni govorite, slušam od drugih. Koliko sam samo puta čuo: osjetio/la sam ovo ili ono; znam da mi je Bog rekao to i to. Mogu poštovati vas i vaše vjerovanje, ali osjećanja nisu nikakav kriterij istinitosti nečega. Svi nešto osjećaju i svi govore da baš njih Bog vodi. Ne mogu svi biti u pravu.

Zato pokušavamo po smislu razumjeti poruku i vidjeti da li je u skladu s Pismom, a ne da tražimo neko nadnaravno otkrivenje da li je nešto istina ili n ije. Jer tako ne znamo da li su osjećanja od Boga ili Đavla...


Ovdje je očigledno da nije isti duh. Jer dodavati nešto na biblijsku objavu je "strano tkivo". Biblija je u svojoj poruci jasna i dovoljna i pored nje za čovjekovu spoznaju o grešnosti i poruku spasenja ne treba nam ništa više... tko god tvrdi drugačije nastoji svoj autoritet u najmanju ruku izjednačiti s Pismom...

Evanđelje je dano u svoj punini, nema nekakvog dodatka na to, tome su se i protivili Kristovi učenici...
 
Ne vidim nijedan razlog zašto bih vjerovao Josephu Smithu.
 
Kada su meni dosli mormonski misionari, moram priznati, lijepo smo se napricali, popili smo mnogo caja i pojeli mnogo kolaca u mojoj kuci. Nekoliko puta su mi dolazili u goste. Stalo mi je bilo da ih svaki put lijepo ugostim i iskazem im postovanje jer su dosli cak iz Amerike i naucili nas jezik. Trudio sam se da im olaksam pa da sto vise govorimo na engleskom jeziku, ali oni su sa zadivljujucom upornoscu vracali razgovor na hrvatsko-srpski. Ostavili su mi vec u prvoj posjeti knjigu, koju sam potom proucio, i o kojoj smo jos nekoliko puta razgovarali nakon toga, uvijek uz ugodno druzenje... ali nazalost moram reci da nisam prepoznao nikakav poseban duh prilikom i nakon citanja te knjige.
 
Poslednja izmena:
Ne vidim nijedan razlog zašto bih vjerovao Josephu Smithu.
Niti Bog zahteva da bilo kome verujemo osim njemu. Bog ne očekuje da verujemo slepo već nas poziva da čitamo u Mormonovoj knjizi i da ga upitamo: "Gle, ja bih da vas opomenem da kada budete čitali ovo (Mormonova knjiga), bude li mudrost po Bogu da to čitate,... pa promišljajte o tome u srcima svojim. A kad to primite, opominjem vas da upitate Boga, Večnog Oca, u ime Hristovo, nije li to istinito. I budete li pitali srca iskrenog, sa pravom namerom, imajući veru u Hrista, On će vam moću Svetog Duha objaviti istinu o tome." (Moroni 10:3-7)
 
Sve je to lijepo ali osjećanja su subjektivnog karaktera. Trebamo ostati na polju objektivnih činjenica a to je da validnost Mormonove knjige zavisi od validnosti Josepha Smitha.
 
Sve je to lijepo ali osjećanja su subjektivnog karaktera. Trebamo ostati na polju objektivnih činjenica a to je da validnost Mormonove knjige zavisi od validnosti Josepha Smitha.
ja mislim da je to obrnuto. validnost Josepha Smitha zavisi od validnosti Mormonove knjige. Razne izmišljene priče i tračevi protiv Josepha Smitha nisu dovoljni da bi se dokazalo da je on lažni prorok a ne proveriti Mormonovu knjigu. Ona je izraz karaktera Josepha smitha, jer ako je Ona zla onda je i Smith zao, ali ako je ona dobra onad je to i Smith bio. Cela naša religija je je ustanovljena na istinitosti te knjige, sve stoji i pada sa njom, zato stotine godina pokušavaju kritičari da dokažu da je ta knjiga lažna. Ali kada dođu do zaključka da to nije moguće onda skrenu pažnju na Smita i njegov karakter. A što se mojih osećanja tiče i ako su ona nevažna, zašto su onda oni koji su putem za Emaus osetili da im gori srce, kada su slušali Isusove reči, znali tako da su istinite? "I rekli su jedan drugome: „Zar nam nije srce gorelo dok nam je putem govorio, dok nam je tumačio Pisma?” (Luka 24:32) Ili kada je prorok Ilija čuo tihi i nežan glas i znao da je Bog u njemu? "došao je glas, tih i blag. Kad ga je Ilija čuo, pokrio je lice ogrtačem pa je izašao iz pećine i stao na ulaz. I gle, taj glas mu reče: „Šta radiš tu Ilija?” (1 Carevima 19:11-13) Ili zašto celi novi zavest opisuje osećanja kao odgovor na molitve ili prisustvo Duha svetoga? "A Bog nade da ispuni vas svake RADOSTI i mira u veri, da imate izobilje u nadi silom Duha Svetog." (Rim 15:13) Samo uticaj svetog Duha nisu samo osećanja nego već se može videti svetlo i čuti njegov tihi,fini ali ubedljig glas, koji goni svaku sumnju u nama. Tako se zaista može znati. To je svedočanstvo od duha svetoga.
 
Poslednja izmena:
ja mislim da je to obrnuto. validnost Josepha Smitha zavisi od validnosti Mormonove knjige. Razne izmišljene priče i tračevi protiv Josepha Smitha nosu dovoljni da bi se dokazalo da je on lažni prorok a ne proveriti Mormonovu knjigu. Ona je izraz karaktera Josepha smitha, jer ako je Ona zla onda je i Smith zao, ali akoje ona dobra onad je to i Smizh bio.
Joseph Smith je predstavio Mormonovu knjigu. Sad Vi ćete reći objavio mu je Bog dok će nemormoni reći da je on autor. Zato je značajno ispitati koliko je Joseph Smith pouzdan.

Cela naša religija je je ustanovljena na istinitosti te knjige, sve stoji i pada sa njom, zato stotine godina pokušavaju kritičari da dokažu da je ta knjiga lažna. Ali kada dođu do zaključka da to nije moguće onda skrenu pažnju na Smita i njegov karakter.
Što uopšte nije sporno. Mi iz Svetog Pisma vidimo kako su se proroci ponašali. Pošteno je da uporedimo njihovo ponašanje sa ponašanjem Josepha Smitha.

A što se mojih osećanja tiče i ako su ona nevažna, zašto su onda oni koji su putem za Emaus osetili da im gori srce, kada su slušali Isusove reči, znali tako da su istinite? Ili kada je prorok Ilija čuo tihi i nežan glas i znao da je Bog u njemu? "došao je glas, tih i blag. Kad ga je Ilija čuo, pokrio je lice ogrtačem pa je izašao iz pećine i stao na ulaz. I gle, taj glas mu reče: „Šta radiš tu Ilija?” (1 Carevima 19:11-13) Ili zašto celi novi zavest opisuje osećanja kao odgovor na molitve ili prisustvo Duha svetoga? "A Bog nade da ispuni vas svake RADOSTI i mira u veri, da imate izobilje u nadi silom Duha Svetog." (Rim 15:13)
Problem se osjećajima je što će svako reći za svoju vjeru da su ga osjećanja dovela do zaključka da je ona istinita.
 
Postavlja se pitanje, da li je Biblija dovoljna za spasenje ili nam trebaju neki drugi spisi?

2 Timotiju 3:16 Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prekorevanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti,

Ako nam Bibija nije dovljna za spasenje, zasto nam je potrebna neka druga knjig? Gde su te knjige bile do tada? Kako su hriscani verovali stotinama i hiljadama godine bez tih knjiga?

Sto neko gore rece, covek moze da se oseca ugodno i blagosloveno i dok čita Miki Mausa. Pa ipak to nije nikakav dokaz o duhovnosti takvih knjiga.
 
Poslednja izmena od urednika:
Joseph Smith je predstavio Mormonovu knjigu. Sad Vi ćete reći objavio mu je Bog dok će nemormoni reći da je on autor. Zato je značajno ispitati koliko je Joseph Smith pouzdan.


Što uopšte nije sporno. Mi iz Svetog Pisma vidimo kako su se proroci ponašali. Pošteno je da uporedimo njihovo ponašanje sa ponašanjem Josepha Smitha.


Problem se osjećajima je što će svako reći za svoju vjeru da su ga osjećanja dovela do zaključka da je ona istinita.
Joseph Smith je predstavio Mormonovu knjigu. Sad Vi ćete reći objavio mu je Bog dok će nemormoni reći da je on autor. Zato je značajno ispitati koliko je Joseph Smith pouzdan.


Što uopšte nije sporno. Mi iz Svetog Pisma vidimo kako su se proroci ponašali. Pošteno je da uporedimo njihovo ponašanje sa ponašanjem Josepha Smitha.


Problem se osjećajima je što će svako reći za svoju vjeru da su ga osjećanja dovela do zaključka da je ona istinita.
Naravno, to je problem jer svako ima neka religiozna osećanja. Svako je čitanjem Biblije osetio uticaj svetog Duha, ali ako savko svoju veru temelji na tome, zašto onda i drugi nemogu imati slične doživljaje? Samo kao što sam rekao, ne radi se tu samo o osečanjima nego i o spoznaji kroz ubedljivu moć svetog Duha. Ne postoji prava spoznaja Boga bez da se On nama ne objavi. Ili direktno lice u lice, što je veoma retko, je mi nismo za to dostojni ali sigurno kroz Svetog Duha, koji je komunitator i svedok o Bogu. Bez njega i njegovog svetla čovek nije u stanju sa svojim ograničenim razumom da spozna i razume Boga i njegove namere. Čak i njegovu ljubav možemo osetiti prema nama, kroz svetog Duha. Ta Nebeska ljubav je najveće zamisliva radost koju čovek može osetiti, a glas svetog Duha tako ubedljiva moć, da svaka sumnja nestane, zauvek. Očitovanje anđela, čak i Božijeg Sina, ostaviće utisak oku i u umu, i na kraju će nestati, ali utisci koje on Sveti Duh ostavlja ide duboko u dušu i ne može da se izbriše. Naravno ovo je teško da se razume za nekog koji nije dobio takvu manifestaciju svetog Duha.
 
Naravno, to je problem jer svako ima neka religiozna osećanja. Svako je čitanjem Biblije osetio uticaj svetog Duha, ali ako savko svoju veru temelji na tome, zašto onda i drugi nemogu imati slične doživljaje? Samo kao što sam rekao, ne radi se tu samo o osečanjima nego i o spoznaji kroz ubedljivu moć svetog Duha. Ne postoji prava spoznaja Boga bez da se On nama ne objavi. Ili direktno lice u lice, što je veoma retko, je mi nismo za to dostojni ali sigurno kroz Svetog Duha, koji je komunitator i svedok o Bogu. Bez njega i njegovog svetla čovek nije u stanju sa svojim ograničenim razumom da spozna i razume Boga i njegove namere. Čak i njegovu ljubav možemo osetiti prema nama, kroz svetog Duha. Ta Nebeska ljubav je najveće zamisliva radost koju čovek može osetiti, a glas svetog Duha tako ubedljiva moć, da svaka sumnja nestane, zauvek. Očitovanje anđela, čak i Božijeg Sina, ostaviće utisak oku i u umu, i na kraju će nestati, ali utisci koje on Sveti Duh ostavlja ide duboko u dušu i ne može da se izbriše. Naravno ovo je teško da se razume za nekog koji nije dobio takvu manifestaciju svetog Duha.
Sta si ti nasao u mormonskoj knjizi sto nisi nasao u Bibliji?

Da li ima nesto u Bibliji sto se suproti onome sto je u mormonskoj knjizi?

Da li ti smeta sto je Joseph Smith bio slobodan mason?

Da li ti smetaju masonski simboli u mormonskim hramovima?
 
Poslednja izmena:
Sta si ti nasao u mormonskoj knjizi sto nisi nasao u Bibliji?

Da li ima nesto u Bibliji sto se suproti onome sto je u mormonskoj knjizi?

Da li ti smeta sto je Joseph Smith bio slobodan mason?

Da li ti smetaju masonski simboli u mormonskim hramovima?
Za razliku od Biblije Mormonova knjiga sadrži ista učenja ali mnogo jasnija tako da dopušta samo jedno tumačenje. Naprimer daje jasne odgovore
na način krštenja i da li se treba krstiti, kao beba, dali se treba krstiti samo u Ime Isusovo ili u ime Oca i Sina i Duha svetoga? Da li je potrebna vlast ili ovlašćenje sveštenstva da bi krštenje bilo ispravno? Da li treba krstiti uranjanjem u vodu ili ne? Šta je dar Duha svetoga? Da li sveti Duh sam silazi na jednog, ili tek posle polaganjem ruku, kada i koja je vlast potrebna za Dar Duha svetioga. Mislim da nema ništa u Bibliji što se suproti Mormonovoj knjizi, osim ako se pogrešno tumači. Tačno je da su za vreme Josepha Smitha bilo nekih članova crkve koji su bili masoni ili slobodni zidari. Sam Joseph Smith je postao mason dve godine pre njegove smrti. Masonski simboli nisu poreklom od Masona nego su poreklom od Templera koji su te simbole uzeli iz Jerusalmeskog Hrama. Mi verujemo da je značenje tih simbola u svojoj izvornoj formi objavljeno Josephu Smithu, tako da su sličnosti samo površinske vrste.
 
Za razliku od Biblije Mormonova knjiga sadrži ista učenja ali mnogo jasnija tako da dopušta samo jedno tumačenje.
Mislim da ovo nije znak validnosti Mormonove knjige koliko znak da je ona proizvod svog vremena i odgovara na pitanja koja su mučila hrišćanske zajednice u Americi u 19. vijeku. Baš to što ste naveli kao primjer: krštenje beba, dar Duha Svetoga itd. To su sve pitanja koja su se postavljala u raznim protestantskim zajednicama Amerike 19. vijeka pa nije čudo da Mormonova knjiga na to odgovara.
 
Za razliku od Biblije Mormonova knjiga sadrži ista učenja ali mnogo jasnija tako da dopušta samo jedno tumačenje. Naprimer daje jasne odgovore
na način krštenja i da li se treba krstiti, kao beba, dali se treba krstiti samo u Ime Isusovo ili u ime Oca i Sina i Duha svetoga? Da li je potrebna vlast ili ovlašćenje sveštenstva da bi krštenje bilo ispravno? Da li treba krstiti uranjanjem u vodu ili ne? Šta je dar Duha svetoga? Da li sveti Duh sam silazi na jednog, ili tek posle polaganjem ruku, kada i koja je vlast potrebna za Dar Duha svetioga. Mislim da nema ništa u Bibliji što se suproti Mormonovoj knjizi, osim ako se pogrešno tumači. Tačno je da su za vreme Josepha Smitha bilo nekih članova crkve koji su bili masoni ili slobodni zidari. Sam Joseph Smith je postao mason dve godine pre njegove smrti. Masonski simboli nisu poreklom od Masona nego su poreklom od Templera koji su te simbole uzeli iz Jerusalmeskog Hrama. Mi verujemo da je značenje tih simbola u svojoj izvornoj formi objavljeno Josephu Smithu, tako da su sličnosti samo površinske vrste.
Meni to lici kao neki komentar Biblije, ali to ostaje samo kao komentar. Postoje stotine i milioni biblijskih komentara. Ko kaze da je jedan od tih nadahnut a hiljade drugih da nije.

Moj savet je da po paovlovom "sve kusajuci, dobro drzimo". Nema nista iznad Biblije. Ni mormonska kniiga, ni kula strazara, ni ovo ili ono.
 
Poslednja izmena:
Meni to lici kao neki komentar Biblije, ali to ostaje samo kao komentar. Postoje stotine i milioni biblijskih komentara. Ko kaze da je jedan od tih nadahnut a hiljade drugih da nije.

Moj savet je da po paovlovom "sve kusajuci, dobro drzimo". Nema nista iznad Biblije. Ni mormonska kniiga, ni kula strazara, ni ovo ili ono.
to treba proveriti. Razlog Mormonove knjige je poznanje Boga unapred da će se neki zapisi apostola izgubiti i da će tako nastati kroz razna tumačenja pogrešna učenja. Proroku Mormonu je Bog pokazao nas i naše vreme i prepiranja hriščana oko pravilnog apostolskog učenja, i zato je On sakupio i sastavi samo one delove koji će biti veoma dragoceni za nas i da će se na taj način smiriti prepirke oko učenja.
 
Mislim da ovo nije znak validnosti Mormonove knjige koliko znak da je ona proizvod svog vremena i odgovara na pitanja koja su mučila hrišćanske zajednice u Americi u 19. vijeku. Baš to što ste naveli kao primjer: krštenje beba, dar Duha Svetoga itd. To su sve pitanja koja su se postavljala u raznim protestantskim zajednicama Amerike 19. vijeka pa nije čudo da Mormonova knjiga na to odgovara.
Mislim da ovo nije znak validnosti Mormonove knjige koliko znak da je ona proizvod svog vremena i odgovara na pitanja koja su mučila hrišćanske zajednice u Americi u 19. vijeku. Baš to što ste naveli kao primjer: krštenje beba, dar Duha Svetoga itd. To su sve pitanja koja su se postavljala u raznim protestantskim zajednicama Amerike 19. vijeka pa nije čudo da Mormonova knjiga na to odgovara.
Pa jel ta pitanja nisu važna? Da li mislite da je Bogu svejedno da li imamo odgovore na ta pitanja ili On želi da mi lutamo? Mormonova knjiga sadrži pumimu jebvanđelja, što znači da daje odgovore na sva pitanja jevanđelja Isusa Hrista. Ta knjiga nije nikakav komentar Biblije već zaista jedno istorijsko delo, ali ako je ne čitate nećete to znati.
 
Pa jel ta pitanja nisu važna? Da li mislite da je Bogu svejedno da li imamo odgovore na ta pitanja ili On želi da mi lutamo? Mormonova knjiga sadrži pumimu jebvanđelja, što znači da daje odgovore na sva pitanja jevanđelja Isusa Hrista. Ta knjiga nije nikakav komentar Biblije već zaista jedno istorijsko delo, ali ako je ne čitate nećete to znati.
Pitanja jesu važna ali su isto tako jako precizna čak i previše. Mormonova knjiga odgovara na pitanja koja su morila američke protestante u 19. vijeku. To je jaka indicija da je upravo u tom periodu porijeklo knjige i da to nije nekakav drevni otkriveni tekst. A pročitaću je jednom sigurno. Pogotovo ako je nabavim u pisanoj formi.
 
Ja nisam toliko bio upoznat sa mormonima (a nisam bas previse ni sada), ali posto zivim u Americi, malo sam se zainteresirao pre par godina kada je jedan od predsednickih kandidata u Amrici bio mormon. Ima ti stvari koje mi ne stimaju prema Bibliji.

Evo zasto ja smatram da je Biblija superiornija od svih knjiga. Biblija za razliku od mnogih drugih religioznih knjiga, nije napisana u stilu prirucnika za upotrebu, kakvih nalazimo kada kupimo novu masinu ili novi auto. Biblija je knjiga istorije jednog naroda u odnosu sa Bogom. Tu vidimo podizanje i padove pojedinih ljudi, njihove zivotne biografije. Tu vidimo kako Bog radi kroz istoriju, kako na vrlo praktican nacin objasnjava svoje moralne principe. Kroz Bibliju upoznajemo ono sto ljudi zovu "plan spasenja". Kako je moguce da covek koji je pao u greh moze da se izbavi od vecne smrti. Ali to nije izneseno kao suhoparna doktrina ili kao neki prirucnik koga treba slediti pod 1, 2, 3, 4..... To je knjiga koja upucuje coveka na jedan odnos sa Bogom koji je osoba ali ne kroz striktne principe ponasanja, nego kroz zajednicu ljubavi koja ce isto tako dovesti do striktnog ponasanja ali ne zato sto je tako propisano u toj knjizi, nego sto nas je knjiga dovela da upznamo njenog Autora kroz vlastito iskustvo.

Ne mislim da ijedna knjiga moze da bude ni blizu Biblije.
 
Nazad
Vrh