Kršćansko savršenstvo

atlantis

Član
Poruke
43
Poena
8

Reputacija:

Je li moguće danas biti savršen kao naš Gospod Isus, tj. živjeti bez grijeha. Što je zapravo Isus mislio kad je rekao da budemo savršeni kao što je savršen njegov Otac?
 
ko što sam SIN od Boga Jedinog Oca YHVH - G Yehoshua - kaže
SAMO JE Bog Jedini Otac YHVH - SAVRŠEN - zato jer je ON BOG.

Matej 5,48"Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!
 
Ako se je svjesno da ti nisi taj koji djeluje, vec Bog kroz djeluje a ti si kao medij...onda se vrsi Bozija volja. Tako se moze doseci savrsenstvo.
 
Bog je u početku stvorio savršen svet na kome nije bilo senke prokletstva i smrti.
Čovek je stvoren kao savršeno moralno biće, sa svim atributima fizičke i duhovne snage koje je posedovao.
Čovekovim padom koji je bio prouzrokovan njegovom neposlušnošću prema Bogu - on je pokvario u sebi ovaj moralni lik koji ga je do tog trenutka krasio, što je dovelo do toga da bude izagnan iz Edemskog vrta, jer kao grešnik on nije mogao prebivati u prisutnosti Božjoj, i kao takav bio je osuđen da večno umre.

Ipak, Bog je stvorio plan spasenja, čiji je osnovni cilj da kroz duhovnu obnovu vrati čoveka u prvobitno stanje, i obnovi u njemu porušeni moralni lik koji je posedovao pre pada u greh, i da ga na kraju uvede u izgubljeni raj iz koga je padom izagnan.

Smisao Božjeg plana spasenja i Hristovog prvog dolaska na ovaj svet - njegova smrt na krstu, i njegova posrednička služba u nebeskoj Svetinji, nisu bili samo da čoveka oslobode od greha i smrti, već da ga kroz pr0ces duhovne obnove dovedu do savršenstva karaktera i spremnosti za ulazak u carstvo nebesko.

Bog želi da čovek već na ovoj zemlji doživi savršenstvo koje je imao prvi čovek koji je prebivao u Edemskom vrtu u samoj neposrednoj prisutnosti Božjoj, jer jedino je tako čoveku i moguće da uđe u savršeno Božje carstvo, i da prebiva u prisutnosti savršeno svetog Boga i njegove svetlosti i slave koja ga okružuje, i u čijem carstvu nema nečisote, i u kome vladaju savršeni odnosi, u kojima je osnovni princip ljubav koja se prenosi sa Boga na sva stvorenja u svmiru.

BUDITE SVETI:

"Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos.
Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvijem željama u svojemu neznanju,
Nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet"
( 1 poslanica Petrova 1. 13 - 16 )

SVETI I BEZ MANE:

"Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina,
I kroza nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta njegova, kroz nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlijem djelima,
A sad vas primiri u tijelu mesa njegova smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja Pavle postadoh sluga"
( Kološanima poslanica 1. 19 - 23 )

ČISTI, PRAVEDNI I BEZ GREHA - KAO ISUS:

Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.
Ljubazni! sad smo djeca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest.
I svaki koji ovaj nad ima na njega, čisti se, kao i on što je čist.
Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini: i grijeh je bezakonje.
I znate da se on javi da grijehe naše uzme; i grijeha u njemu nema.
Koji god u njemu stoji ne griješi; koji god griješi ne vidje ga niti ga pozna.
Dječice! niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan;
Koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Zato se javi sin Božij da raskopa djela đavolja.
Koji je god rođen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme stoji u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga"
( 1 poslanica Jovanova 3. 1 - 9 )

SAVRŠEN ČOVEK BOŽJI:

"Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen"
( 2 Timotiju poslanica 3. 16 - 17 )

SAVRŠENI U LJUBAVI:

"I mi poznasmo i vjerovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
Tijem se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je on i mi smo na svijetu ovom.
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi"
( 1 poslanica Jovanova 4. 16 - 18 )

SAVRŠENI UMOM:

"Braćo! Ne budite deca umom, nego pakošću detinjite, a umom budite savršeni" ( 1 poslanica Korinćanima 14. 20 )

SAVRŠENI U REČIMA:

"Jer svi pogrešujemo mnogo puta. Ali ko u riječi ne pogrješuje, onaj je savršen čovjek, može zauzdati i sve tijelo" ( Jakovu poslanica 3. 2 )

SAVRŠENI I BEZ IKAKVE MANE:

"Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti,
Znajući da kušanje vaše vjere gradi trpljenje;
A trpljenje neka djelo dovršuje, da budete savršeni i cijeli bez ikake mane"
( Jakovu poslanica 1. 2 - 4 )

SAVRŠENI KAO BOG OTAC:

"Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski" ( jevanđelje po Mateju 5. 48 )

JEDNAKI OBLIČJU SINA BOŽJEGA:

"A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju.
Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom" ( Rimljanima poslanica 8 28 - 29 )


MOLITVA APOSTOLA ZA SAVRŠENSTVO:

"Jer se radujemo kad mi slabimo, a vi jačate. A zato se i molimo Bogu, za vaše savršenstvo" ( 2 poslanica Korinćanima 13. 9 )

SAVRŠENI U VISINI MERE RASTA HRISTOVA:

"I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
Da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova;
Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje sina Božijega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta visine Hristove;
Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke, u laži čovječijoj, putem prijevare;
Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Hristos.
Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakijem zglavkom, da jedno drugome pomaže dobro po mjeri svakoga uda, i čini da raste tijelo na popravljanje samoga sebe u ljubavi"
( Efescima poslanica 4. 11 - 16 )

GLAVNO OBELEŽJE SVETIH:

"Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu" ( otkrivenje Jovanovo 14. 12 )
 
Nazad
Vrh