Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Duh Sveti

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

Duh Sveti​

Duh Sveti je došao još Adamu i Evi

Nakon što su Adam i Eva napustili Edenski vrt, počeli su da obrađuju zemlju i raditi druge stvari potrebne za život. Imali su mnogo dece, i njihovi su se sinovi i kćeri također venčavali i imali decu.

"I dogodi se da nakon što ih ja, Gospod Bog, isterah, Adam poče da obrađuje zemlju, i da ima vlast nad svim zveradima poljskim, i da jede hleb svoj u znoju sa čela svog, kako sam mu ja Gospod zapovedio. A i Eva, žena njegova, beše radila s njim. I Adam je poznavao ženu svoju, i ona mu rodi sinove i kćeri, i oni počeše da se množe i da popunjavaju zemlju. I od tada pa nadalje, sinovi i akćeri Adamovi počeše da se dele u zemlji po dvoje, i da obrađuju zemlju, i da čuvaju stada, i njima se takođe rodiše sinovi i kćeri." (Mojsije 5:1–3).

Tako su duhovna deca našeg Nebeskog Oca počela da napuštaju mesto gde su bili sa Bogom i dolaziti na zemlju kao što im je bilo obećano.

"A među njima stajaše jedan koji beše nalik Bogu, i reče onima koji behu s njim: Sići ćemo dole, jer tamo ima prostora, i uzećemo od materije ove, i načinićemo mi zemlju na kojoj će ovi boraviti; I iskušaćemo ih time, da bismo videli da li će činiti sve ono što im Gospod Bog njihov bude zapovedio." (Avram 3:24–25).

Kad su došli na zemlju, sećanje na njihov nebeski dom bilo im je oduzeto. Ali naš ih Otac nije udaljio od svojeg uticaja. Poslao je Duha Svetoga da teši, pomaže i vodi svu njegovu duhovnu decu. Adam i Eva su prizivali Nebeskog Oca u molitvi. On im je govorio i dao im je zapovesti, kojima su oni bili poslušni. Anđeo Gospodnji došao je i podučio Adama i Evu o planu spasenja. Gospod je poslao Duha Svetoga da posvedoči o Ocu i o Sinu, te da poduči Adama i Evu dobru vest spasenja.

"I Adam i Eva, žena njegova, prizivahu ime Gospodnje, i čuše glas Gospodnji na putu ka Edenskom vrtu, koji im je govorio, a oni Ga ne videše; jer behu uklonjeni iz Njegovog prisustva. I dade im zapovesti da se klanjaju Gospodu Bogu svom, i da prinose prvence iz stada svojih, kao prinos Gospodu. I Adam beše poslušan zapovestima Gospodnjim. I nakon mnogo dana anđeo se Gospodnji ukaza Adamu, govoreći: Zašto prinosiš žrtve Gospodu? A Adam mu odgovori: Ne znam, osim što mi je Gospod zapovedio. A onda anđeo prozbori, govoreći: Ovo je slika žrtve Jedinorođenca Očevog, koji je pun blagodati i istine. Stoga, sve što budeš činio činićeš u ime Sina, i pokajaćeš se i prizivaćeš Boga u ime Sina zauvek. I toga dana Sveti Duh siđe na Adama, koji svedoči o Ocu i Sinu, govoreći: Ja sam Jedinorođenac Očev od početka, od sada pa nadalje i zauvek, kako bi ti, koji si pao mogao da budeš otkupljen, kao i sav ljudski rod, i to svi oni koji zažele." (Mojsije 5:4–9.)

Kroz moć Duha Svetoga Adam "blagoslovi Boga i beše ispunjen, i poče da proriče o svim porodicama sa zemlje, govoreći: Blagosloveno da je ime Božje, jer zbog svog prestupa oči mi se otvoriše, i u ovom životu ću imati radosti, i opet ću u telu videti Boga." (Mojsije 5:10). Zbog svedočanstva Duha Svetoga Evi, ona je rekla: "Da ne beše našeg prestupa nikada ne bismo imali potomstvo, i nikada ne bismo poznavali dobro i zlo, i radost otkupljenja našega, i večni život koji Bog daje svima poslušnima." (Mojsije 5:11).Osobine Duha Svetoga

Duh Sveti je član Božanstva: "Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao." (Mateja 28:18-20)

"A taj Otac, Sin i Sveti Duh su jedan Bog, beskonačan i večan, bez kraja. Amen." (Učenje i Zaveti 20:28). On je osoba duhovna: "Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, nego je osoba duhovna." (Učenje i Zaveti 30:22). On može biti samo na jednom mestu u jednom trenutku, ali njegov utieaj može biti posvuda istovremeno.

Nebeski Otac, Isus Hrist i Duh Sveti nazivaju se Božanstvo. Oni su jedinstveni u svrsi. Svaki ima važan zadatak u planu spasenja. Naš je Nebeski Otac naš Otac i vladar. Isus Hrist je naš Spasitelj. Duh Sveti objavljuje i svedoči o svoj istini. Duh Sveti je glasnik našeg Nebeskog Oca i poseban je dar nama.Poslanje Duha Svetoga

Poslanje Duha Svetoga je da svedoči o Ocu i o Sinu, i o istini u svemu. Duh Sveti nam može posvedočiti da je Isus naš Spasitelj i Otkupitelj. "A Sveti Duh svedoči o Ocu i meni, i zbog mene Otac daje Svetog Duha deci čovečjoj." (3. Nefi 28:11) "...date Svetim Duhom, koji svedoči o Ocu i Sinu." (Učenje i Zaveti 20:27).

On će nam objaviti da je naš Otac na Nebu Otac naših duhova. On će nam pomoći da razumemo da možemo postati uzvišeni poput našeg Nebeskog Oca.

"Taj Duh svedoči našem duhu da smo Božja deca. A ako smo deca, onda smo i naslednici - naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni." (Rimljanima 8:16–17.) Proroci Gospodnji su obećali: "A moću Svetog Duha možete saznati istinu o svemu." (Moroni 10:5). Bez Duha Svetoga mi ne možemo da saznamo da je Isus Hrist. Apostol Pavle je napisao: Zato "Niko ko govori Božjim Duhom ... ne može reći: „Isus je Gospod!”, osim Svetim Duhom." (1. Korinćanima 12:3). Sam je Spasitelj rekao:

"A ovo je život večni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao." (Jovan 17:3). Moći Duha Svetoga mi smo navedeni da razumemo i živimo jevanđelje Isusa Hrista.

Ubedljiva moć Svetog Duha je toliko velika da se posle njegovog uticaja ne može više sumnjati, o onom što je istinito. Kada čovek ima manifestaciju Svetog Duha, to ostavlja ogroman utisak na njegovu dušu, taj doživljaj se ne može lako izbrisati. To je kada Duh koji govori našem duhu, i to dolazi kroz njegovu ubedljivu moć. Očitovanje anđela, čak i Božijeg Sina, ostaviće utisak oku i u umu, i na kraju može nestati, ali utisci koje on Sveti Duh ostavlja ide dublje u dušu i teže mogu da se izbrišu.

Preko Duha Svetoga istina je utkana u nama i naša tela, tako da ne može biti zaboravljena. Trebamo se truditi da budemo dostojni da primimo ovog posebnog glasnika i svedoka našeg Nebeskog Oca i Isusa Hrista.
 
Poslednja izmena:

Duh Sveti​

Duh Sveti je došao još Adamu i Evi

Nakon što su Adam i Eva napustili Edenski vrt, počeli su da obrađuju zemlju i raditi druge stvari potrebne za život. Imali su mnogo dece, i njihovi su se sinovi i kćeri također venčavali i imali decu.

"I dogodi se da nakon što ih ja, Gospod Bog, isterah, Adam poče da obrađuje zemlju, i da ima vlast nad svim zveradima poljskim, i da jede hleb svoj u znoju sa čela svog, kako sam mu ja Gospod zapovedio. A i Eva, žena njegova, beše radila s njim. I Adam je poznavao ženu svoju, i ona mu rodi sinove i kćeri, i oni počeše da se množe i da popunjavaju zemlju. I od tada pa nadalje, sinovi i akćeri Adamovi počeše da se dele u zemlji po dvoje, i da obrađuju zemlju, i da čuvaju stada, i njima se takođe rodiše sinovi i kćeri." (Mojsije 5:1–3).

Tako su duhovna deca našeg Nebeskog Oca počela da napuštaju mesto gde su bili sa Bogom i dolaziti na zemlju kao što im je bilo obećano.

"A među njima stajaše jedan koji beše nalik Bogu, i reče onima koji behu s njim: Sići ćemo dole, jer tamo ima prostora, i uzećemo od materije ove, i načinićemo mi zemlju na kojoj će ovi boraviti; I iskušaćemo ih time, da bismo videli da li će činiti sve ono što im Gospod Bog njihov bude zapovedio." (Avram 3:24–25).

Kad su došli na zemlju, sećanje na njihov nebeski dom bilo im je oduzeto. Ali naš ih Otac nije udaljio od svojeg uticaja. Poslao je Duha Svetoga da teši, pomaže i vodi svu njegovu duhovnu decu. Adam i Eva su prizivali Nebeskog Oca u molitvi. On im je govorio i dao im je zapovesti, kojima su oni bili poslušni. Anđeo Gospodnji došao je i podučio Adama i Evu o planu spasenja. Gospod je poslao Duha Svetoga da posvedoči o Ocu i o Sinu, te da poduči Adama i Evu dobru vest spasenja.

"I Adam i Eva, žena njegova, prizivahu ime Gospodnje, i čuše glas Gospodnji na putu ka Edenskom vrtu, koji im je govorio, a oni Ga ne videše; jer behu uklonjeni iz Njegovog prisustva. I dade im zapovesti da se klanjaju Gospodu Bogu svom, i da prinose prvence iz stada svojih, kao prinos Gospodu. I Adam beše poslušan zapovestima Gospodnjim. I nakon mnogo dana anđeo se Gospodnji ukaza Adamu, govoreći: Zašto prinosiš žrtve Gospodu? A Adam mu odgovori: Ne znam, osim što mi je Gospod zapovedio. A onda anđeo prozbori, govoreći: Ovo je slika žrtve Jedinorođenca Očevog, koji je pun blagodati i istine. Stoga, sve što budeš činio činićeš u ime Sina, i pokajaćeš se i prizivaćeš Boga u ime Sina zauvek. I toga dana Sveti Duh siđe na Adama, koji svedoči o Ocu i Sinu, govoreći: Ja sam Jedinorođenac Očev od početka, od sada pa nadalje i zauvek, kako bi ti, koji si pao mogao da budeš otkupljen, kao i sav ljudski rod, i to svi oni koji zažele." (Mojsije 5:4–9.)

Kroz moć Duha Svetoga Adam "blagoslovi Boga i beše ispunjen, i poče da proriče o svim porodicama sa zemlje, govoreći: Blagosloveno da je ime Božje, jer zbog svog prestupa oči mi se otvoriše, i u ovom životu ću imati radosti, i opet ću u telu videti Boga." (Mojsije 5:10). Zbog svedočanstva Duha Svetoga Evi, ona je rekla: "Da ne beše našeg prestupa nikada ne bismo imali potomstvo, i nikada ne bismo poznavali dobro i zlo, i radost otkupljenja našega, i večni život koji Bog daje svima poslušnima." (Mojsije 5:11).Osobine Duha Svetoga

Duh Sveti je član Božanstva "Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje

jedno." (1. Jovanova 5:7)

"A taj Otac, Sin i Sveti Duh su jedan Bog, beskonačan i večan, bez kraja. Amen." (Učenje i Zaveti 20:28). On je osoba duhovna: "Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, nego je osoba duhovna." (Učenje i Zaveti 30:22). On može biti samo na jednom mestu u jednom trenutku, ali njegov utieaj može biti posvuda istovremeno.

Nebeski Otac, Isus Hrist i Duh Sveti nazivaju se Božanstvo. Oni su jedinstveni u svrsi. Svaki ima važan zadatak u planu spasenja. Naš je Nebeski Otac naš Otac i vladar. Isus Hrist je naš Spasitelj. Duh Sveti objavljuje i svedoči o svoj istini. Duh Sveti je glasnik našeg Nebeskog Oca i poseban je dar nama.Poslanje Duha Svetoga

Poslanje Duha Svetoga je da svedoči o Ocu i o Sinu, i o istini u svemu. Duh Sveti nam može posvedočiti da je Isus naš Spasitelj i Otkupitelj. "A Sveti Duh svedoči o Ocu i meni, i zbog mene Otac daje Svetog Duha deci čovečjoj." (3. Nefi 28:11) "...date Svetim Duhom, koji svedoči o Ocu i Sinu." (Učenje i Zaveti 20:27).

On će nam objaviti da je naš Otac na Nebu Otac naših duhova. On će nam pomoći da razumemo da možemo postati uzvišeni poput našeg Nebeskog Oca.

"Taj Duh svedoči našem duhu da smo Božja deca. A ako smo deca, onda smo i naslednici - naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni." (Rimljanima 8:16–17.) Proroci Gospodnji su obećali: "A moću Svetog Duha možete saznati istinu o svemu." (Moroni 10:5). Bez Duha Svetoga mi ne možemo da saznamo da je Isus Hrist. Apostol Pavle je napisao: Zato "Niko ko govori Božjim Duhom ... ne može reći: „Isus je Gospod!”, osim Svetim Duhom." (1. Korinćanima 12:3). Sam je Spasitelj rekao:

"A ovo je život večni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao." (Jovan 17:3). Moći Duha Svetoga mi smo navedeni da razumemo i živimo jevanđelje Isusa Hrista.

Ubedljiva moć Svetog Duha je toliko velika da se posle njegovog uticaja ne može više sumnjati, o onom što je istinito. Kada čovek ima manifestaciju Svetog Duha, to ostavlja ogroman utisak na njegovu dušu, taj doživljaj se ne može lako izbrisati. To je kada Duh koji govori našem duhu, i to dolazi kroz njegovu ubedljivu moć. Očitovanje anđela, čak i Božijeg Sina, ostaviće utisak oku i u umu, i na kraju može nestati, ali utisci koje on Sveti Duh ostavlja ide dublje u dušu i teže mogu da se izbrišu.

Preko Duha Svetoga istina je utkana u nama i naša tela, tako da ne može biti zaboravljena. Trebamo se truditi da budemo dostojni da primimo ovog posebnog glasnika i svedoka našeg Nebeskog Oca i Isusa Hrista.
Nego Nefi, ima li Sv. Duh formu, obličje - da li sjedi na prijestolju - daj citate iz Biblije i Mormonove knjige gdje se treba moliti Sv. Duhu kao posebnom Bogu. Isto tako citate, gdje se Sv. Duh treba obožavati.
 

Duh Sveti​

Duh Sveti je došao još Adamu i Evi

Nakon što su Adam i Eva napustili Edenski vrt, počeli su da obrađuju zemlju i raditi druge stvari potrebne za život. Imali su mnogo dece, i njihovi su se sinovi i kćeri također venčavali i imali decu.

"I dogodi se da nakon što ih ja, Gospod Bog, isterah, Adam poče da obrađuje zemlju, i da ima vlast nad svim zveradima poljskim, i da jede hleb svoj u znoju sa čela svog, kako sam mu ja Gospod zapovedio. A i Eva, žena njegova, beše radila s njim. I Adam je poznavao ženu svoju, i ona mu rodi sinove i kćeri, i oni počeše da se množe i da popunjavaju zemlju. I od tada pa nadalje, sinovi i akćeri Adamovi počeše da se dele u zemlji po dvoje, i da obrađuju zemlju, i da čuvaju stada, i njima se takođe rodiše sinovi i kćeri." (Mojsije 5:1–3).

Tako su duhovna deca našeg Nebeskog Oca počela da napuštaju mesto gde su bili sa Bogom i dolaziti na zemlju kao što im je bilo obećano.

"A među njima stajaše jedan koji beše nalik Bogu, i reče onima koji behu s njim: Sići ćemo dole, jer tamo ima prostora, i uzećemo od materije ove, i načinićemo mi zemlju na kojoj će ovi boraviti; I iskušaćemo ih time, da bismo videli da li će činiti sve ono što im Gospod Bog njihov bude zapovedio." (Avram 3:24–25).

Kad su došli na zemlju, sećanje na njihov nebeski dom bilo im je oduzeto. Ali naš ih Otac nije udaljio od svojeg uticaja. Poslao je Duha Svetoga da teši, pomaže i vodi svu njegovu duhovnu decu. Adam i Eva su prizivali Nebeskog Oca u molitvi. On im je govorio i dao im je zapovesti, kojima su oni bili poslušni. Anđeo Gospodnji došao je i podučio Adama i Evu o planu spasenja. Gospod je poslao Duha Svetoga da posvedoči o Ocu i o Sinu, te da poduči Adama i Evu dobru vest spasenja.

"I Adam i Eva, žena njegova, prizivahu ime Gospodnje, i čuše glas Gospodnji na putu ka Edenskom vrtu, koji im je govorio, a oni Ga ne videše; jer behu uklonjeni iz Njegovog prisustva. I dade im zapovesti da se klanjaju Gospodu Bogu svom, i da prinose prvence iz stada svojih, kao prinos Gospodu. I Adam beše poslušan zapovestima Gospodnjim. I nakon mnogo dana anđeo se Gospodnji ukaza Adamu, govoreći: Zašto prinosiš žrtve Gospodu? A Adam mu odgovori: Ne znam, osim što mi je Gospod zapovedio. A onda anđeo prozbori, govoreći: Ovo je slika žrtve Jedinorođenca Očevog, koji je pun blagodati i istine. Stoga, sve što budeš činio činićeš u ime Sina, i pokajaćeš se i prizivaćeš Boga u ime Sina zauvek. I toga dana Sveti Duh siđe na Adama, koji svedoči o Ocu i Sinu, govoreći: Ja sam Jedinorođenac Očev od početka, od sada pa nadalje i zauvek, kako bi ti, koji si pao mogao da budeš otkupljen, kao i sav ljudski rod, i to svi oni koji zažele." (Mojsije 5:4–9.)

Kroz moć Duha Svetoga Adam "blagoslovi Boga i beše ispunjen, i poče da proriče o svim porodicama sa zemlje, govoreći: Blagosloveno da je ime Božje, jer zbog svog prestupa oči mi se otvoriše, i u ovom životu ću imati radosti, i opet ću u telu videti Boga." (Mojsije 5:10). Zbog svedočanstva Duha Svetoga Evi, ona je rekla: "Da ne beše našeg prestupa nikada ne bismo imali potomstvo, i nikada ne bismo poznavali dobro i zlo, i radost otkupljenja našega, i večni život koji Bog daje svima poslušnima." (Mojsije 5:11).Osobine Duha Svetoga

Duh Sveti je član Božanstva "Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje

jedno." (1. Jovanova 5:7)

"A taj Otac, Sin i Sveti Duh su jedan Bog, beskonačan i večan, bez kraja. Amen." (Učenje i Zaveti 20:28). On je osoba duhovna: "Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, nego je osoba duhovna." (Učenje i Zaveti 30:22). On može biti samo na jednom mestu u jednom trenutku, ali njegov utieaj može biti posvuda istovremeno.

Nebeski Otac, Isus Hrist i Duh Sveti nazivaju se Božanstvo. Oni su jedinstveni u svrsi. Svaki ima važan zadatak u planu spasenja. Naš je Nebeski Otac naš Otac i vladar. Isus Hrist je naš Spasitelj. Duh Sveti objavljuje i svedoči o svoj istini. Duh Sveti je glasnik našeg Nebeskog Oca i poseban je dar nama.Poslanje Duha Svetoga

Poslanje Duha Svetoga je da svedoči o Ocu i o Sinu, i o istini u svemu. Duh Sveti nam može posvedočiti da je Isus naš Spasitelj i Otkupitelj. "A Sveti Duh svedoči o Ocu i meni, i zbog mene Otac daje Svetog Duha deci čovečjoj." (3. Nefi 28:11) "...date Svetim Duhom, koji svedoči o Ocu i Sinu." (Učenje i Zaveti 20:27).

On će nam objaviti da je naš Otac na Nebu Otac naših duhova. On će nam pomoći da razumemo da možemo postati uzvišeni poput našeg Nebeskog Oca.

"Taj Duh svedoči našem duhu da smo Božja deca. A ako smo deca, onda smo i naslednici - naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni." (Rimljanima 8:16–17.) Proroci Gospodnji su obećali: "A moću Svetog Duha možete saznati istinu o svemu." (Moroni 10:5). Bez Duha Svetoga mi ne možemo da saznamo da je Isus Hrist. Apostol Pavle je napisao: Zato "Niko ko govori Božjim Duhom ... ne može reći: „Isus je Gospod!”, osim Svetim Duhom." (1. Korinćanima 12:3). Sam je Spasitelj rekao:

"A ovo je život večni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao." (Jovan 17:3). Moći Duha Svetoga mi smo navedeni da razumemo i živimo jevanđelje Isusa Hrista.

Ubedljiva moć Svetog Duha je toliko velika da se posle njegovog uticaja ne može više sumnjati, o onom što je istinito. Kada čovek ima manifestaciju Svetog Duha, to ostavlja ogroman utisak na njegovu dušu, taj doživljaj se ne može lako izbrisati. To je kada Duh koji govori našem duhu, i to dolazi kroz njegovu ubedljivu moć. Očitovanje anđela, čak i Božijeg Sina, ostaviće utisak oku i u umu, i na kraju može nestati, ali utisci koje on Sveti Duh ostavlja ide dublje u dušu i teže mogu da se izbrišu.

Preko Duha Svetoga istina je utkana u nama i naša tela, tako da ne može biti zaboravljena. Trebamo se truditi da budemo dostojni da primimo ovog posebnog glasnika i svedoka našeg Nebeskog Oca i Isusa Hrista.
Je li Duh Sveti po tebi jedna osoba?
 
Nego Nefi, ima li Sv. Duh formu, obličje - da li sjedi na prijestolju - daj citate iz Biblije i Mormonove knjige gdje se treba moliti Sv. Duhu kao posebnom Bogu. Isto tako citate, gdje se Sv. Duh treba obožavati.
Mi se ne molimo nikome osim Bogu Ocu. Njemu dajemo svo obožavanje. Njemu pripada sva slava, jer je tako i Isus učio. Jedan Prorok iz Mormonove knjige opisuje viziju u kojoj je video svetog Duha.
"Jer dogodi se da pošto zaželeh da saznam o onome što otac moj vide, i verujući da je Gospod kadar da me sa tim upozna, dok sedeh prebirajući u srcu svome, odnešen bejah u Duhu Gospodnjem, da, na goru veoma visoku koju nikad pre ne videh i na koju nikad pre moja noga ne beše stupila. I Duh mi reče: Gle, šta želiš? A ja rekoh: Želim da vidim ono što otac moj vide. I Duh mi reče: Veruješ li da otac tvoj vide drvo o kom govoraše? A ja rekoh: Da, Ti znaš da verujem svim rečima oca svoga. I kad izgovorih ove reči, Duh povika jakim glasom, govoreći: Osana Gospodu, Bogu Svevišnjemu, jer On je Bog nad svom zemljom, da, i to iznad svega. I blagosloven si Nefi jer veruješ u Sina Boga Svevišnjega. Stoga ćeš videti ono što zažele. ... jer govorah Mu kao čovek što govori, jer videh da beše obličja čovečjeg. Pa ipak, znadoh da je to Duh Gospodnji i On mi govoraše kao što čovek sa čovekom govori." (1 Ne 11:1-6,11) Ovde jasno čitamo da i sveti Duh svo obožavanje daje Bogu Svevišnjemu i nigde nije zahtevao sebi obožavnje.
 
A kako da jedna te ista osoba da bude u tebi, meni, i u svakoj čestici koja postoji u svemiru, jel to moguće?
samo što mi ne verujemo u obuzetost kroz svetog Duha.
Božanska snaga, moć, ili uticaj dolazi od Boga preko Hrista i daju život i videlo svemu, to nazivamo Duh Hristov, svetlost Hristova ili ponekad Duh Božji ili Duh Jahvin. To je zakon po kome se upravlja svime na nebu i na zemlji. Takođe pomaže ljudima da razumeju jevanđeoske istine i usmerava ih na jevanđeoski put koji vodi spasenju.
Isto tako kako Bog Otac i njegov Sin Isus Hrist imaju svoj Duh ili svoju duhovnu moć, tako i sveti Duh ima svoj uticaj i moć.

Samo Duh Hristov ne treba da se meša sa Svetim Duhom. Taj Duh nije osoba. To je uticaj koji dolazi od Boga i priprema osobu da primi Svetog Duha. To je uticaj dobrog u životima svih ljudi. Sveti Duh deluje slično. Njegov uticaj je sličan suncu, iako je sunce daleko mi mižemo osetiti njegovu svetlost i toplinu. On svedoči o Ocu i Sinu i objavljuje istinu. Kada sveti Duh na nekoga siđe ne govorimo da je On lično obuzeo bilo koga nego da je osvetljen njegom silom i moći. U tom stanju je naš razum tako osvetljen da možemo da razumemo istinu, i da budemo totalno ubeđeni šta je istina kada nam On posvedoči o Ocu i Sinu. Mi to takvo stanje nazivamo osvedočenje ili jednostavno svedočanstvo od Duha svetoga. Svako ko je ikada čitao u svetim pismima mogao je tako nešto osetiti. Bezobzira na veroispovest. Ali da bi imali pravo na stalni uticaj svetoga Duha moramo dobiti Dar Duha svetoga posle krštenja vodom. Ali i tada ne znači da je osoba sveti Duh u nama, nego njegov duhovni uticaj i njegovo svetlo kao i njegov tihi i fini glas koji možemo čuti koji nas može voditi u nešem životu.
 
samo što mi ne verujemo u obuzetost kroz svetog Duha.
Božanska snaga, moć, ili uticaj dolazi od Boga preko Hrista i daju život i videlo svemu, to nazivamo Duh Hristov, svetlost Hristova ili ponekad Duh Božji ili Duh Jahvin. To je zakon po kome se upravlja svime na nebu i na zemlji. Takođe pomaže ljudima da razumeju jevanđeoske istine i usmerava ih na jevanđeoski put koji vodi spasenju.
Isto tako kako Bog Otac i njegov Sin Isus Hrist imaju svoj Duh ili svoju duhovnu moć, tako i sveti Duh ima svoj uticaj i moć.

Samo Duh Hristov ne treba da se meša sa Svetim Duhom. Taj Duh nije osoba. To je uticaj koji dolazi od Boga i priprema osobu da primi Svetog Duha. To je uticaj dobrog u životima svih ljudi. Sveti Duh deluje slično. Njegov uticaj je sličan suncu, iako je sunce daleko mi mižemo osetiti njegovu svetlost i toplinu. On svedoči o Ocu i Sinu i objavljuje istinu. Kada sveti Duh na nekoga siđe ne govorimo da je On lično obuzeo bilo koga nego da je osvetljen njegom silom i moći. U tom stanju je naš razum tako osvetljen da možemo da razumemo istinu, i da budemo totalno ubeđeni šta je istina kada nam On posvedoči o Ocu i Sinu. Mi to takvo stanje nazivamo osvedočenje ili jednostavno svedočanstvo od Duha svetoga. Svako ko je ikada čitao u svetim pismima mogao je tako nešto osetiti. Bezobzira na veroispovest. Ali da bi imali pravo na stalni uticaj svetoga Duha moramo dobiti Dar Duha svetoga posle krštenja vodom. Ali i tada ne znači da je osoba sveti Duh u nama, nego njegov duhovni uticaj i njegovo svetlo kao i njegov tihi i fini glas koji možemo čuti koji nas može voditi u nešem životu.
Znači po vama Duh Sveti nije osoba, ali recimo Biblija i te kako jasno govori o tome da Duh Sveti jeste osoba, ali ne jedna, nego mnoštvo, e da!
 
Znači po vama Duh Sveti nije osoba, ali recimo Biblija i te kako jasno govori o tome da Duh Sveti jeste osoba, ali ne jedna, nego mnoštvo, e da!
To nisam rekao. Mi verujemo da je sveti Duh osoba, ali On retko silazi lično na nekoga nego je njegov uticaj i njegova moć koja silazi na nas ako smo dostojni. On deluje slično suncu. Iako je daleko mi mižemo osetiti njegovo svetlo i toplotu.
 
To nisam rekao. Mi verujemo da je sveti Duh osoba, ali On retko silazi lično na nekoga nego je njegov uticaj i njegova moć koja silazi na nas ako smo dostojni. On deluje slično suncu. Iako je daleko mi mižemo osetiti njegovo svetlo i toplotu.
Da li je Duh Sveti po vama samo jedna osoba, ili više osoba?
 
Je l' slavite vi Mormoni Uskrs?
Slavimo, ali malo drugačije od drugih. Tog dana se sećamo isusovom vaskrsenju. U crkvi takođe imamo govore koji su povezani sa Isusovim vaskrsenju. Slavljenje Vaskrsa kod nas nije obaveza. Za nas je i dalje Nedelja kao dan Isusovog vaskrsenja najvažniji praznik.
 
Možeš dati taj stih?
"Jer dogodi se da pošto zaželeh da saznam o onome što otac moj vide, i verujući da je Gospod kadar da me sa tim upozna, dok sedeh prebirajući u srcu svome, odnešen bejah u Duhu Gospodnjem, da, na goru veoma visoku koju nikad pre ne videh i na koju nikad pre moja noga ne beše stupila. I Duh mi reče: Gle, šta želiš? A ja rekoh: Želim da vidim ono što otac moj vide. I Duh mi reče: Veruješ li da otac tvoj vide drvo o kom govoraše? A ja rekoh: Da, Ti znaš da verujem svim rečima oca svoga. I kad izgovorih ove reči, Duh povika jakim glasom, govoreći: Osana Gospodu, Bogu Svevišnjemu, jer On je Bog nad svom zemljom, da, i to iznad svega. I blagosloven si Nefi jer veruješ u Sina Boga Svevišnjega. Stoga ćeš videti ono što zažele. ... jer govorah Mu kao čovek što govori, jer videh da beše obličja čovečjeg. Pa ipak, znadoh da je to Duh Gospodnji i On mi govoraše kao što čovek sa čovekom govori."

(1 Nefi 11:1-6,11)
 
Nazad
Vrh