Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - NAŠ NEBESKI OTAC

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

NAŠ NEBESKI OTAC

Bog postoji


Alma, prorok Mormonovoj knjige, napisao je: »Sve ukazuje da postoji Bog. Da, sama zemlja i sve što je na licu njenom. Da, i kretanje njeno. Da, a i sve planete koje se kreću svojim pravilnim putanjama svedoče da postoji Vrhovni Stvoritelj.« (Alma 30:44).

Kada bacimo pogled prema noćnom nebu razumećemo šta je Alma mislio. Postoje milioni zvezda i planeta, svi u savršenom redu. Oni se nisu pojavili slučajno. Mi možemo videti delo Božje na nebesima i na zemlji. Mnoge biljke, mnoge vrste životinja, planine, reke, oblaci koji nam donose kišu i sneg – sve nam to svedoči da postoji Bog. Proroci su nas podučavali da je Bog Svemoćni Vladar svemira.


Bog prebiva na nebu


"Po tome znamo da ima Boga na nebu, koji je beskonačan i večan, od večnosti do večnosti isti, nepromenljivi Bog, stvaralac neba i zemlje, i svega što je na njima." (Učenje i Zaveti 20:17).

Bog je kroz svog Sina Isusa Hrista stvorio nebesa i zemlju te sve što je na njima: "Gle, ja sam Isus Hrist, Sin Božji. Ja stvorih nebo i zemlju i sve što je na njima. Bejah sa Ocem od početka. Ja sam u Ocu, a Otac u meni, i u meni Otac proslavi ime svoje." (3. Nefi 9:15)

"Ja sam početak i kraj, Svemogući Bog; po svom Jedinorođencu stvorih sve ovo; da, u početku stvorih nebo, i zemlju na kojoj stojiš." (Mojsije 2:1).

On je stvorio ovaj svet i dao mu oblik, kretanje i život. Ispunio je vazduh i vodu živim bićima. Prekrio je brda i ravnice svakojakim životinjama. Dao nam je dan i noć, leto i zimu, vreme sejanja i vreme žetve. Načinio je čoveka na svoju sliku, da bude vladar nad svim njegovim drugim stvorenjima: "Zatim Bog reče: „Hajde da načinimo čoveka po svom obličju, sličnog nama, i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim životinjama što se miču po zemlji.” Tada je Bog stvorio čoveka po svom obličju, stvorio ga je po Božjem obličju - stvorio je muškarca i ženu." (Postanak 1:26–27).

Bog je vrhovno i apsolutno biće u koje verujemo i koje obožavamo. On je »veliki roditelj svemira«, i on »gleda na celu ljudsku porodicu s očinskom brigom i roditeljskim obzirom«


Priroda Boga

"I ja, Bog, rekoh svom Jedinorođencu, koji sa mnom beše od početka: Načinimo čoveka po obličju svome, nalik sebi; i beše tako. I ja, Bog, rekoh: Neka vladaju nad ribama morskim, i nad pticama na nebu, i nad stokom, i nad svom zemljom, i nad svakim bićem što puže po zemlji." (Mojsije 2:26)

"Po obličju sopstvenog tela svog, muško i žensko, stvori ih, i blagoslovi ih, i nadenu im ime Adam, u danu kada behu stvoreni i behu postali žive duše u zemlji, u podnožju Božjem." (Mojsije 6:9)

Zato što smo načinjeni na njegovu sliku znamo da su naša tela slična njegovog. Njegov večni duh prebiva u proslavljenom opipljivom telu od mesa i kostiju: "Otac ima telo od mesa i kostiju opipljivo kao i čovečje; Sin isto tako; ali Sveti Duh nema telo od mesa i kostiju, nego je osoba duhovna. Da nije tako, Sveti Duh ne bi mogao prebivati u nama." (Učenje i Zaveti 130:22).

Međutim, Božje je telo savršeno i proslavljeno, sa slavom koja se ne može opisati. Bog je savršen. On je Bog pravednosti, s osobinama poput ljubavi, milosrđa, dobronamernosti, istine, moći, vere, znanja i suda. On ima svu moć. On zna sve. Pun je dobrote. Sve dobro dolazi od Boga. Sve što on čini jest da pomogne svojoj deci da postanu slični njemu. Rekao je: "Gle, to je delo moje i slava moja, da osvarim besmrtnost i život večni za čoveka." (Mojsije 1:39).


Spoznati Boga


Poznavati Boga tako je važno da je naš Spasitelj rekao: "A ovo je život večni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao." (Jovan 17:3).

Prva i najveća zapovest je "Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim." (Matej 22:37).

Što više poznajemo Boga, sve ga više volimo i rado držimo njegove zapovesti.

"Ako držimo njegove zapovesti, po tome znamo da ga poznajemo. Onaj ko kaže: „Ja ga poznajem”, a ne drži njegove zapovesti, lažljivac je i istina nije u njemu. Ali ko god drži njegovu reč, u njemu je Božja ljubav zaista stigla do savršenstva. Po tome znamo da smo u njemu." (1. Jovanova 2:3–5). Držanjem njegovih zapovesti možemo postati slični njemu.

Možemo poznavati Boga ako budemo verovali da on postoji i da nas voli. "Verujte u Boga. Verujte da On jeste i da sve stvori, i na nebu i na zemlji. Verujte da ima svu mudrost i svu moć, i na nebu i na zemlji. Verujte da čovek ne može da shvati sve ono što Gospod može da shvati." (Mosija 4:9).

Možemo poznavati Boga ako budemo proučavali Sveta pisma. "Ali ti ostani u onome što si naučio i u šta si se uverio, budući da znaš ko te je svemu tome poučio i da od ranog detinjstva poznaješ sveta pisma koji te mogu učiniti mudrim na spasenje kroz veru u Hrista Isusa. Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za vaspitavanje u pravednosti, da čovek Božji bude savršen, potpuno opremljen za svako dobro delo." (2. Timoteju 3:14–17).

Možemo poznavati Boga ako mu se budemo molili. "Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka traži od Boga, jer on velikodušno daje svima, i to bez prekoravanja, i on će mu je dati." (Jakovljeva 1:5).

Možemo poznavati Boga ako se budemo pokoravali svim njegovim zapovestima što bolje možemo. "Ko ima moje zapovesti i drži ih se, taj me voli. A ko voli mene, njega će voleti moj Otac, i ja ću ga voleti i objaviću mu se.” (Jovan 14:21–23).

Budemo li činili sve ovo, upoznat ćemo Boga i na kraju zadobiti večni život.
 
Nazad
Vrh