Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana - Proroci Božji

Nefi

Crkva Isusa Hrista (mormoni)
Poruke
230
Poena
18

Reputacija:

Učenja Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana -​

Proroci Božji​

"Jer Jehova Bog ne čini ništa ne otkrivši prethodno tajne svoje slugama svojim prorocima." (Amos 3:7).

Mnogi ljudi žive u tami, nesigurni u to što je Božja volja. Oni veruju da su nebesa zatvorena i da se ljudi moraju sami suočiti s opasnostima u svetu. Mi znamo da Bog komunicira sa Crkvom preko svojeg proroka. Prorok je čovek kojeg je Bog pozvao da bude njegov predstavnik na zemlji. Kada prorok govori za Boga, to je kao da Bog govori
"Šta ja Gospod rekoh, rekoh, i ne izvinjavam se; a iako nebo i zemlja prođu, moja reč neće proći, nego će se sve ispuniti, bilo glasom mojim ili glasom slugu mojih, isto je." (UiZ 1:38)
Jedan prorok je takođe poseban svedok za Hrista, koji svedoči o njegovoj božanskoj prirodi i podučava njegovo jevanđelje. Prorok podučava istinu i tumači reč Božju. On poziva nepravedne na pokajanje. On prima objave i smernice od Gospoda za našu korist. On može da vidi budućnost i da pretkaže dolazeće događaje tako da svet može biti upozoren.
Prorok može da dođe iz različitih slojeva društva. On može da bude mlad ili star, veoma obrazovan ili bez obrazovanja. On može biti poljoprivrednik, radnik, lekar, advokat, učitelj itd. Drevni proroci su bili obučeni u duge haljine i slično. Današnji su proroci odeveni u odela koja se danas nose. Šta onda ukazuje na pravog proroka? Pravi je prorok uvek odabran od Boga i pozvan kroz ispravnu svešteničku vlast.
"Verujemo da čovek mora biti pozvan od Boga putem proroštva, kao i polaganjem ruku onih koji imaju vlast propovedanja i posluživanja jevanđeoskih obreda. Verujemo u isti poredak koji je postojao i u izvornoj Crkvi, naime, u apostole, proroke, pastire, učitelje, jevanđeliste itd." (Članci vere 1:5).
Mi, sveci posljednjih dana podržavamo Prvo predsedništvo i dvanaestoricu apostola kao proroke. Međutim, kada govorimo o »proroku Crkve«, mislimo na predsednika Crkve, koji je predsednik velikog sveštenstva. To je većinom jedan od najstarijih apostola.

Tokom vremenskih perioda Bog je pozivao proroke da vode ljudski rod​

Proroci su postojali na zemlji još od dana Adama. Iskustva ovih velikih ljudi uzbuđuju nas i nadahnjuju. Mojsije, prorok iz Starog zaveta, odveo je hiljade od svoga naroda iz Egipta i ropstva u obećanu zemlju. Napisao je prvih pet knjiga Starog zaveta i zabeležio deset zapovesti koje je primio od Boga. Nefi, jedan prorok iz Mormonove knjige, odveden je Božjom rukom sa svojom prodicom i prijateljima iz Jerusalema na Američki kontinent 600 godina pre Hristovog rođenja. Ovaj veliki vođa i kolonizator dao nam je mnoge važne zapise u Mormonovoj knjizi. Jovan Krstitelj bio je izabran da pripremi svet za dolazak Gospoda Isusa Hrista. Kroz Josepha Smitha, proroka posljednjih dana, Gospod je obnovio Crkvu. Joseph Smith je takođe preveo darom Božjim Mormonovu knjigu.

Mi imamo danas živog proroka na zemlji​

Mi imamo proroka koji danas živi na zemlji. Taj prorok je predsednik Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. On ima pravo na objavu za celu Crkvu. On ima »ključeve carstva« što znači da ima vlast da upravlja celom Crkvom i carstvom Božjim na zemlji, uključujući i sprovođenje svih svešeničkih obreda i uredbi.
Nijedna druga osoba osim izabranog proroka i predsednika crkve ne može primati Božju volju i objave za sve pripadnike crkve. Gospod je rekao:
"Ni u jednom trenutku neće biti više od jednog na zemlji kome su povereni ova vlast i ključevi ovog sveštenstva." (UiZ 132:7)
Predsedniku Crkve pomažu njegovi savetnici u Prvom predsedništvu i članovi veća dvanaestorice, koji su takođe proroci, vidioci i objavitelji.
Trebamo da činimo ono što nam proroci govore da činimo. Bivši Predsednik crkve Wilford Woodruff je rekao da proroku nikada neće biti dozvoljeno da zavede Crkvu na krivi put: "Gospodin nikada neće dopustiti meni niti bilo kojem drugom čoveku koji stoji kao predsednik Crkve da vas zavede na pogrešno. To nije u planu. To nije po volji Božjoj. Kad bih to pokušao, Gospod bi me uklonio s mog položaja". Ali i Bog ne želi da slepo sledimo proroka, nego da iskrenom molitvom dobijemo objavu moći Duha svetoga da je On zaista Božji prorok.

Trebamo podržavati Gospodinovog proroka​

Mnogi ljudi smatraju da je lako verovati u proroke iz prošlosti. Ali mnogo više znači verovati u živog proroka i slediti ga. Dva puta u godini na saborima crkve podižemo svoju ruku kako bismo iskazali da svojevoljno podržavamo predsednika Crkve kao proroka, vidioca i objavitelja. Kako mi možemo da podržimo proroka? Trebamo da se molimo za njega. Njegov je teret težak, i Njemu je potrebna naša molitva da bi bio ojačan. Takođe trebamo da učimo njegove nadahnute reči, koje su nama upućene. Ako imamo svedočanstvo da je On zaista od Boga pozvan, onda ga trebamo slediti kao i njegova nadahnuta učenja. Što znači da ne biramo delimično da slušamo njegove nadahnute savete a da odbacimo ono što nam je neugodno ili teško. Gospod nam je zapovedio da sledimo nadahnuta učenja njegovog proroka: "Dakle, po pitanju crkve, osvrtaćete se na sve reči njegove i zapovesti koje će vam dati kad ih primi, hodajući u svoj svetosti preda mnom; Jer ćete njegove reči primiti, kao da su iz usta mojih, sa svim strpljenjem i verom." (UiZ 21:4-5) Gospod nikada neće dozvoliti predsedniku Crkve da nas zavede na krivi put.

Veliki blagoslovi slede ako smo poslušni proroku​

Ako budemo poslušni, Gospod obećava: "Jer ako ovo budete činili vrata vas paklena neće nadvladati; da, a Gospod Bog će raspršiti moći tame pred vama, i učiniće da se nebesa protresu za vaše dobro, i slavu imena Njegova." (UiZ 21:6)
Kada postupamo onako kako nas naš prorok upućuje, blagoslovi se izlivaju s neba.
Da bi opstala, Crkva mora biti izgrađena na pravom temelju "na temelju apostola i proroka, a ugaoni kamen temeljac je sam Isus Hrist." (Efescima 2:20)
Mi smo blagoslovljeni u ovom nesigurnom svetu što imamo proroka kroz kojega Gospod objavljuje svoju volju.
 
Mislim da je to potpuno pogrešno da netko tvrdi da je jedini pravi prorok Božji na zemlji, jer Bog može iz kamenja da napravi pravog proroka a kamoli ne iz ljudi, nijedan čovjek ne može znati Božju volju i koga će izabrati u nekom vremenu, tako da je glupost i ludost tvrditi da je predsjednik neke crkve jedini Božji prorok, može biti prorok, ali to ne znači da i neka druga crkva nema isto tako pravog Božjeg proroka, dapače!
 
Mislim da je to potpuno pogrešno da netko tvrdi da je jedini pravi prorok Božji na zemlji, jer Bog može iz kamenja da napravi pravog proroka a kamoli ne iz ljudi, nijedan čovjek ne može znati Božju volju i koga će izabrati u nekom vremenu, tako da je glupost i ludost tvrditi da je predsjednik neke crkve jedini Božji prorok, može biti prorok, ali to ne znači da i neka druga crkva nema isto tako pravog Božjeg proroka, dapače!

Ja mislim da svakoga tko za sebe tvrdi da je Bozji prorok, bilo jedini pravi ili zajedno s drugim prorocima, treba poslati na slikanje glave i psihoterapiju.
 
Mislim da je to potpuno pogrešno da netko tvrdi da je jedini pravi prorok Božji na zemlji, jer Bog može iz kamenja da napravi pravog proroka a kamoli ne iz ljudi, nijedan čovjek ne može znati Božju volju i koga će izabrati u nekom vremenu, tako da je glupost i ludost tvrditi da je predsjednik neke crkve jedini Božji prorok, može biti prorok, ali to ne znači da i neka druga crkva nema isto tako pravog Božjeg proroka, dapače!
Uzmimo u obzir da je Isus Hrist zaista pokrenuo obnovu svoje crkve sa apostolima i prorocima i otkrivenjem, kao što je to bilo za vreme njegovih apostola, i uzmimo u obzir da je Joseph Smith zaista imao vizije Boga Oca i Isusa Hrista 1820 godine, da je dobio posetu nebeskog glasnika 1823godine, da je 1827 g. dobio metalne ploče sa drevnim zapisom poznat kao Mormonova knjiga. Zapis je u jednoj trečini preveden moći i darom Božjim.
Uzmimo takođe u obzir da je On 1829 dobio posetu Jovana Krstitelja koji je doneo Josephu Smithu i Oliveru Cowderiju svešteničku moć da krste, kao i način pravilnog krštenja uranjanjem u vodu.
Da su 1829 g. Apostoli Petar, Jakov i Jovan doneli svešeničku moć polaganja ruku za Dar Duha svetoga, koji zaređujub tada Josepha Smitha i Olivera Cowderija prvim apostolima poslednjih dana i da dobijaju zapovest da obnove Crkvu Isusa Hrista.
Da su 1829 g. Tri svedoka, Oliver Kauderi, Dejvid Vitmer i Martin Haris videli anđela i zapise na metalnim pločama i da su čuli glas sa neba kao zapovest da svedoče o tome.
Da su 1832 g. Joseph Smith i Sidni Rigdon imali viđenje od Isusa Hrista. Da su videli Mojsija i Iliju i druge nebeske glasnike,
Da su stotine svedoka imali razne vizije anđela sa neba, da su im se lično javili 1836 g. u završenom hramu Isus Hrist, koji je prihvati taj Hram, kao i Mojsije i Ilija koji su poverili svoje ključeve sveštenstva Crkvi.
Da do svoje smrti Joseph Smith dobija niz objava koje su zapisane u Knjizi "Učenje i Zaveti".
Da i Bog danas govori svojem proroku i apostolima crkve i da i danas postoje svi duhovni darovi koji su postojali za vreme prvih apostola i naravno da Bog i danas svkom može da govori moći Duha svetoga.
Ako je sada sve ovo nemoguće i apsurdno zašto to nije bilo za vreme prvih apostola a danas jeste?
 
Niko ovde ne tvrdi samovoljno da je prorok Božji jer to onda zahteva slepo verovanje. Nego Isus sam to tvrdi, a svako ko to neveruje može da upita Boga koji mu može to objaviti moći Duha svetoga. Bog otkriva svoje delo svojim prorocima i potvrđuje vernima da su otkrivenja prorocima istinita. Preko otkrivenja. Otkrivenje je Božja komunikacija s Njegovom decom na zemlji. Otkrivenje može da dođe kroz svetlost Hristovu i Svetog Duha putem nadahnuća, viđenja, snova, ili poseta anđela. Otkrivenje obezbeđuje vođstvo koje verne može voditi do večnog spasenja u nebeskom carstvu. Znači da Bog ne traži slepo verovanje.
Ali ako neko ne veruje u otkrivenja, On neveruje u sveta pisma jer su ona na isti način nastala, a ko ne veruje u pisma neveruje ni u Boga jer je to jedini način kako čovek može uopšte da sazna da postoji jedan Bog.
 
Poslednja izmena:
Mislim da je to potpuno pogrešno da netko tvrdi da je jedini pravi prorok Božji na zemlji, jer Bog može iz kamenja da napravi pravog proroka a kamoli ne iz ljudi, nijedan čovjek ne može znati Božju volju i koga će izabrati u nekom vremenu, tako da je glupost i ludost tvrditi da je predsjednik neke crkve jedini Božji prorok, može biti prorok, ali to ne znači da i neka druga crkva nema isto tako pravog Božjeg proroka, dapače!
Gde je nebo zatvoreno i ne postoji otkrivenje, nemože niko saznati Božju volju, jer se ona daje samo otkrivenjem od Boga. Bog poziva proroke otkrivenjem i nebeskim bićima, ista kako je i Mojsije pozvan sa neba. Ako neko tvrdi da je od Boga pozvan putem proroštva, onda i to nemožemo znati da li je istina, ako i mi ne dobijemo na isti način od Boga otkrivenjem potvrdu da je to tako. Ali prvo da objasnim šta podrazumevamo prorokom.
Definicija proroka je sledaća. Prorok je osoba koja je pozvana od Boga i koja govori za Njega. Kao glasnik Božji, prorok prima zapovesti, proroštva, i otkrivenja od Boga. Njegova odgovornost je da obznani Božju volju i Njegov istiniti karakter ljudskom rodu i da ukaže na značaj Njegovog odnosa sa njima. Prorok osuđuje greh i predskazuje njegove posledice. On je propovednik pravednosti. Povremeno, proroci mogu da budu nadahnuti da predskažu budućnost u korist ljudskog roda. Njegova primarna odgovornost, ipak jeste da svedoči o Hristu. Apostoli su takođe proroci.

Naš Predsednik Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana je Božji prorok na zemlji danas. On je prezidurajući apostol Isusa Hrista. On nije samozvani apostol nego je zaista pozvan od Hrista putem proroštva. Naši članovi Prvog predsedništva i Dvanaestorica apostola podržavaju se kao proroci, videoci i otkrovitelji.

A otkrivenje je Božja komunikacija s Njegovom decom na zemlji. Otkrivenje može da dođe kroz svetlost Hristovu i Svetog Duha putem nadahnuća, viđenja, snova, ili poseta anđela. Otkrivenje obezbeđuje vođstvo koje verne može voditi do večnog spasenja u nebeskom carstvu. Otkrivenje može svako dobiti a ne samo proroci, ali iskljućivo samo za sebe. može primiti lično otkrivenje na sopstvenu korist ali nikada za druge ili za crkvu.
 
Uzmimo u obzir da je Isus Hrist zaista pokrenuo obnovu svoje crkve sa apostolima i prorocima i otkrivenjem, kao što je to bilo za vreme njegovih apostola, i uzmimo u obzir da je Joseph Smith zaista imao vizije Boga Oca i Isusa Hrista 1820 godine, da je dobio posetu nebeskog glasnika 1823godine, da je 1827 g. dobio metalne ploče sa drevnim zapisom poznat kao Mormonova knjiga. Zapis je u jednoj trečini preveden moći i darom Božjim.
Uzmimo takođe u obzir da je On 1829 dobio posetu Jovana Krstitelja koji je doneo Josephu Smithu i Oliveru Cowderiju svešteničku moć da krste, kao i način pravilnog krštenja uranjanjem u vodu.
Da su 1829 g. Apostoli Petar, Jakov i Jovan doneli svešeničku moć polaganja ruku za Dar Duha svetoga, koji zaređujub tada Josepha Smitha i Olivera Cowderija prvim apostolima poslednjih dana i da dobijaju zapovest da obnove Crkvu Isusa Hrista.
Da su 1829 g. Tri svedoka, Oliver Kauderi, Dejvid Vitmer i Martin Haris videli anđela i zapise na metalnim pločama i da su čuli glas sa neba kao zapovest da svedoče o tome.
Da su 1832 g. Joseph Smith i Sidni Rigdon imali viđenje od Isusa Hrista. Da su videli Mojsija i Iliju i druge nebeske glasnike,
Da su stotine svedoka imali razne vizije anđela sa neba, da su im se lično javili 1836 g. u završenom hramu Isus Hrist, koji je prihvati taj Hram, kao i Mojsije i Ilija koji su poverili svoje ključeve sveštenstva Crkvi.
Da do svoje smrti Joseph Smith dobija niz objava koje su zapisane u Knjizi "Učenje i Zaveti".
Da i Bog danas govori svojem proroku i apostolima crkve i da i danas postoje svi duhovni darovi koji su postojali za vreme prvih apostola i naravno da Bog i danas svkom može da govori moći Duha svetoga.
Ako je sada sve ovo nemoguće i apsurdno zašto to nije bilo za vreme prvih apostola a danas jeste?
A tko kaže da jedino vaša crkva ima vizije Isusa Krista, anđela i nebeskih glasnika, ne možete tvrditi za druge crkve da to nemaju ako to ne znate, znate za svoju a za druge ne, jednostavno, recimo moja majka i otac imali su vizije i Isusa Krista (prije velike poplave u našem kraju), i anđela ne jedanput, ali se nisu nazvali jedinim prorocima na Zemlji kao vaši koji su slične vizije imali, tvrditi to znači biti vjerski fanatik a ne realan vjernik, samo kažem, e da!
 
Ja mislim da svakoga tko za sebe tvrdi da je Bozji prorok, bilo jedini pravi ili zajedno s drugim prorocima, treba poslati na slikanje glave i psihoterapiju.
Nisi u pravu, Bog može u bilo koje vrijeme izabrati nekog čovjeka da bude nositelj Njegove vijesti ljudima, dakle prorok, ništa sadašnje vrijeme nije drugačije nego što je to bilo prije, samo ima puno lažnih proroka, u tome je problem, i treba uložiti mnogo truda da se shvati tko jeste a tko nije pravi prorok, seveda!
 
Nisi u pravu, Bog može u bilo koje vrijeme izabrati nekog čovjeka da bude nositelj Njegove vijesti ljudima, dakle prorok, ništa sadašnje vrijeme nije drugačije nego što je to bilo prije, samo ima puno lažnih proroka, u tome je problem, i treba uložiti mnogo truda da se shvati tko jeste a tko nije pravi prorok, seveda!

Bog je u nama, a ne izvan nas. Bog je nasa najdublja sustina. On ne treba glasnika, postara da nam se javlja od nekuda izvana, sa nebesa. Ono sto Bog porucuje ljudima, dolazi kao unutrasnje nadahnuce i otkrice ljudima samima. To je kao kada bi smo rekli da je Nikola Tesla bozji prorok, da mu se Bog obratio, da je cuo Bozji glas. Ili da je Bog govorio Mozartu koje note da sklada. Nije jer Bogu to nije niti potrebno. Bog ako zeli da ljudi nesto saznaju ili otkriju, on nadahne bilo kojeg pojedinca da to sam u sebi otkrije.
 
Bog je u nama, a ne izvan nas. Bog je nasa najdublja sustina. On ne treba glasnika, postara da nam se javlja od nekuda izvana, sa nebesa. Ono sto Bog porucuje ljudima, dolazi kao unutrasnje nadahnuce i otkrice ljudima samima. To je kao kada bi smo rekli da je Nikola Tesla bozji prorok, da mu se Bog obratio, da je cuo Bozji glas. Ili da je Bog govorio Mozartu koje note da sklada. Nije jer Bogu to nije niti potrebno. Bog ako zeli da ljudi nesto saznaju ili otkriju, on nadahne bilo kojeg pojedinca da to sam u sebi otkrije.
Govoriš o talentima a ne o Stvoritelju, koji i te kako ima razloga nekoga posebno izabrati za neku ulogu, jer sam Stvoritelj rijetko sam dolazi na Zemlju, o tome pričam, e da!
 
A tko kaže da jedino vaša crkva ima vizije Isusa Krista, anđela i nebeskih glasnika, ne možete tvrditi za druge crkve da to nemaju ako to ne znate, znate za svoju a za druge ne, jednostavno, recimo moja majka i otac imali su vizije i Isusa Krista (prije velike poplave u našem kraju), i anđela ne jedanput, ali se nisu nazvali jedinim prorocima na Zemlji kao vaši koji su slične vizije imali, tvrditi to znači biti vjerski fanatik a ne realan vjernik, samo kažem, e da!
Ja tu ne govorim o pojedincima kome se Bog očituje u vizijama i snovima, nego govorim o onima koji vode crkvu, o našim apostolima i prorocima kome se Bog objavljuje i nadahnju je ih. Činjenica je da su se Bog Otac zajedno sa Isusom Hristom javili josephu Smithu u jednoj viziji, da su mu se Njemu i drugima pored Njega u više navrata javljali anđeli sa jednom porukom, da je jedan Anđeo doneo drevni zapis Mormonove knjige koja sadrži večno Jevanđelje, da su se javljali kasnije Isus Hrist lično, njegovi bivši apostoli Petar Jakov i Jovan, koji su doneli svešeničku vlast i apostolstvo, Jovan krstitelj, Mojsije Ilija i drugi. Svi sa jedniom važnom svrhom. Jovan Krstitelj je doneo moć i svešteničku vlast da krste, Mojsije je doneo ključeve za sabiranje izraela, a Ilija moć što svežu na zemlji da budesvezano i na nebu. Ovo bi baravno bilo verski fanatizam kada bi bilo neistina, ali ako se zaista tako dogodilo, da nije onda ovo Božje delo? Nije li zaista važno da se to sazna?
 
Poslednja izmena:
Bog je u nama, a ne izvan nas. Bog je nasa najdublja sustina. On ne treba glasnika, postara da nam se javlja od nekuda izvana, sa nebesa. Ono sto Bog porucuje ljudima, dolazi kao unutrasnje nadahnuce i otkrice ljudima samima. To je kao kada bi smo rekli da je Nikola Tesla bozji prorok, da mu se Bog obratio, da je cuo Bozji glas. Ili da je Bog govorio Mozartu koje note da sklada. Nije jer Bogu to nije niti potrebno. Bog ako zeli da ljudi nesto saznaju ili otkriju, on nadahne bilo kojeg pojedinca da to sam u sebi otkrije.
Pa naravno, Bog se najviše očutuje moći duha svetoga u nadahnuću. Ali On je i poslao mnogo puta u istoriji čovečanstva anđele i druge nebeske glasnike za određene svrhe. i jedno i druge je zaista realno.
 
Ja tu ne govorim o pojedincima kome se Bog očituje u vizijama i snovima, nego govorim o onima koji vode crkvu, o našim apostolima i prorocima kome se Bog objavljuje i nadahnju je ih. Činjenica je da su se Bog Otac zajedno sa Isusom Hristom javili josephu Smithu u jednoj viziji, da su mu se Njemu i drugima pored Njega u više navrata javljali anđeli sa jednom porukom, da je jedan Anđeo doneo drevni zapis Mormonove knjige koja sadrži večno Jevanđelje, da su se javljali kasnije Isus Hrist lično, njegovi bivši apostoli Petar Jakov i Jovan, koji su doneli svešeničku vlast i apostolstvo, Jovan krstitelj, Mojsije Ilija i drugi. Svi sa jedniom važnom svrhom. Jovan Krstitelj je doneo moć i svešteničku vlast da krste, Mojsije je doneo ključeve za sabiranje izraela, a Ilija moć što svežu na zemlji da budesvezano i na nebu. Ovo bi baravno bilo verski fanatizam kada bi bilo neistina, ali ako se zaista tako dogodilo, da nije onda ovo Božje delo? Nije li zaista važno da se to sazna?
Ok, ali to ne znači da i netko drugi koji upravo sada živi nije isto tako nešto veliko dobio od nebeskih biča, kontaš, samo što vaša crkva još za to ne zna, o tome pričam, seveda!
 
Ok, ali to ne znači da i netko drugi koji upravo sada živi nije isto tako nešto veliko dobio od nebeskih biča, kontaš, samo što vaša crkva još za to ne zna, o tome pričam, seveda!
pa naravno, Bog je Bog čuda, ali to su lična iskustva, ali da bi neko govorio za celi svet mora biti od boga za to pozvan putem proroštva i otkrivenja.
 
pa naravno, Bog je Bog čuda, ali to su lična iskustva, ali da bi neko govorio za celi svet mora biti od boga za to pozvan putem proroštva i otkrivenja.
Pa to ti i govorim, da Bog može i izvan vaše crkve nekoga pozvati putem proroštva i otkrivenja, ne možete vi a ni bilo koja druga crvka Bogu bilo što naređivati, izabire sebi kojeg bude htio, a ne koga će ljudi htjeti, samo kažem, e da!
 
Pa to ti i govorim, da Bog može i izvan vaše crkve nekoga pozvati putem proroštva i otkrivenja, ne možete vi a ni bilo koja druga crvka Bogu bilo što naređivati, izabire sebi kojeg bude htio, a ne koga će ljudi htjeti, samo kažem, e da!
Mi ne naređuje ništa Bogu nego on to čiini sa nama tako što poziva druge u njegovoj crkvi crkvi. Meni nije poznato da on tako nešto čini i u drugim crkvama. Većina i ne veruje da bog tako nešto i dalje čini već samo da je to činio za vreme prvih apostola. Nemože nijedna crkva biti njegova ako u njoj nemaju otkrivenja od Boga. Sve što se u našoj crkvi ikad dogodilo objavljeno je prethodno od Boga i rečeno nam šta treba da činimo. Znači niko nikada nije bilo šta Bogu naređivao, nego je to uvek On činio. Nije tačno da Bog može ili po njegovom redu to želi, da poziva nekoga slugu proroka kome nešto objavljuje van crkve, ako je njegova crkva već na zemlji. To može da čini samo ako takve crkve nema na zemlji. On može da se objavi u ličnom otkrivenju svakom ko ga traži, ali nikada Bog ne poziva više osoba koji svi govore za ceo svet u isto vreme i kojima daje sve ključeve sveštenstva u isto vreme osim samo jednog. Pogledajte te istoriju Biblije, uvek je tako bilo.
 
Mi ne naređuje ništa Bogu nego on to čiini sa nama tako što poziva druge u njegovoj crkvi crkvi. Meni nije poznato da on tako nešto čini i u drugim crkvama. Većina i ne veruje da bog tako nešto i dalje čini već samo da je to činio za vreme prvih apostola. Nemože nijedna crkva biti njegova ako u njoj nemaju otkrivenja od Boga. Sve što se u našoj crkvi ikad dogodilo objavljeno je prethodno od Boga i rečeno nam šta treba da činimo. Znači niko nikada nije bilo šta Bogu naređivao, nego je to uvek On činio. Nije tačno da Bog može ili po njegovom redu to želi, da poziva nekoga slugu proroka kome nešto objavljuje van crkve, ako je njegova crkva već na zemlji. To može da čini samo ako takve crkve nema na zemlji. On može da se objavi u ličnom otkrivenju svakom ko ga traži, ali nikada Bog ne poziva više osoba koji svi govore za ceo svet u isto vreme i kojima daje sve ključeve sveštenstva u isto vreme osim samo jednog. Pogledajte te istoriju Biblije, uvek je tako bilo.
Ti izgledao nisi čuo kao ni tvoja crkva da će pred sudnji dan doći Ilija prorok, koji će pobijediti sve lažne bogove na Zemlji, i navijestiti drugi dolazak samoga Mesije Isusa Krista, radi se dakako o trećem Iliji, prvi je bio starozavjetni Ilija a drugi Ivan Krstitelj, eto samo kažem što će biti, seveda!
 
Ti izgledao nisi čuo kao ni tvoja crkva da će pred sudnji dan doći Ilija prorok, koji će pobijediti sve lažne bogove na Zemlji, i navijestiti drugi dolazak samoga Mesije Isusa Krista, radi se dakako o trećem Iliji, prvi je bio starozavjetni Ilija a drugi Ivan Krstitelj, eto samo kažem što će biti, seveda!
Mi verijemo da je Ilija već dolazio i da je doneo ključeve vezivanja na zemlji, što se veže na zemlji da se sveže i na nebu. Da bi na taj način vezali sinove na očeve i da se ispuni što je prorok Malahija govorio: "Evo, ja vam šaljem proroka Iliju pre nego što dođe veliki i zastrašujući Gospodnji dan. On će obratiti srce očeva ka sinovima i srce sinova obratiće ka očevima, da ne dođem i ne udarim zemlju uništenjem.” (Malahija 4:5-6)
Mi verujemo da se Prorok Ilija pojavio Joseph Smithu i Oliveru Covderiju u hramu u Kirtlandu 1836 godine i dao im ključeve punomoći vezivanja ili pečaćenja.

"Nakon završetka ovog viđenja, još jedno veliko i slavno viđenje nam dođe; jer je Ilija prorok, koji je uzet na nebo a da nije iskusio smrt, stajao pred nama, i rekao: Gle, vreme u potpunosti dođe, o kome govorahu usta Malahijina – svedočeći da će on (Ilija) biti poslat, pre nego što veliki i strašan dan Gospodnji dođe – Da bi okrenuo srca očeva ka deci, i dece ka očevima, da ne bi cela zemlja bila udarena prokletstvom – Zato, ključevi ovog razdoblja su povereni u ruke vaše, i po tome možete znati da je veliki i strašan adan Gospodnji blizu, i to pred vratima." (Učenje i Zaveti 110: 13-16).
 
Mi verijemo da je Ilija već dolazio i da je doneo ključeve vezivanja na zemlji, što se veže na zemlji da se sveže i na nebu. Da bi na taj način vezali sinove na očeve i da se ispuni što je prorok Malahija govorio: "Evo, ja vam šaljem proroka Iliju pre nego što dođe veliki i zastrašujući Gospodnji dan. On će obratiti srce očeva ka sinovima i srce sinova obratiće ka očevima, da ne dođem i ne udarim zemlju uništenjem.” (Malahija 4:5-6)
Mi verujemo da se Prorok Ilija pojavio Joseph Smithu i Oliveru Covderiju u hramu u Kirtlandu 1836 godine i dao im ključeve punomoći vezivanja ili pečaćenja.

"Nakon završetka ovog viđenja, još jedno veliko i slavno viđenje nam dođe; jer je Ilija prorok, koji je uzet na nebo a da nije iskusio smrt, stajao pred nama, i rekao: Gle, vreme u potpunosti dođe, o kome govorahu usta Malahijina – svedočeći da će on (Ilija) biti poslat, pre nego što veliki i strašan dan Gospodnji dođe – Da bi okrenuo srca očeva ka deci, i dece ka očevima, da ne bi cela zemlja bila udarena prokletstvom – Zato, ključevi ovog razdoblja su povereni u ruke vaše, i po tome možete znati da je veliki i strašan adan Gospodnji blizu, i to pred vratima." (Učenje i Zaveti 110: 13-16).
Nije da se Ilija nekom pojavio, nego će Treći Ilija osobno doći na Zemlju, kontaš, o tome pričam, a vaša crkva ne zna tko će On biti, eto!
 
Nazad
Vrh