• U ovoj objavi želimo da Vam predstavimo kakvo mjesto ima Isus a.s. u Islamu.
  Ovo radimo iz razloga jer je Bog nas obradovao sa lijepim vijestima u Kur’anu, u 2. suri (poglavlju) pod nazivom ˝Krava˝ , 62. Ajet:

  ˝One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji i krišćani, i Sabijci – one koji su u Allaha i onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, - doista čeka nagrada od Gospodara njihova ; ničeg se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati.˝

  Zatim u istoj suri, u 136-137. Ajetu:

  136. ˝Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu (Abrahamu), i Ismailu (Ismael), i Ishaku (Isak), i Jakubu (Jakov), i unucima, i u ono što je dato Musau (Mojsiju) i Isau (Isusu), i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo. ˝
  137. ˝Pa, ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na pravom su putu; a ako glave okrenu, oni su onda samo inadžije, i Allah će te sigurno od njih zaštititi, jer On sve čuje i zna.˝

  Mnogi ljudi imaju pogrešno mišljenje o muslimanima smatrajući ih antihristima ili, smatrajući da oni negiraju Isusa a.s. , njegova čuda i njegova učenja. Medjutim, stvarnost je suprotna ovakvom mišljenju.

  Naime muslimani imaju veliko poštovanje prema Isusu a.s. Čak svaki musliman kada se spomene ime Isusa a.s. mora izgovoriti: Da je Božiji mir i blagoslov na njega (skraćeno a.s.) jer je to jedan vid poštovanja prema ovom, medju posebnim, Božijim Poslanikom. Svaki musliman je obavezan da voli i poštuje Isusa a.s. i svako ko negira njegova čuda i njegovo poslanstvo izlazi iz okvira islama.

  Islam je došao da potvrdi i da upozna ljude sa svim poslanicima, izmedju ostalog, pa tako i sa Isusom a.s.
  Čude se mnogi hrišćani muslimanima kada kažu da je Isus ˝Krist˝, odnosno na arapskom Mesih, ali nema razloga tome jer i u samom Kur`anu je spomenut po takvom imenom (titulom) što znači „Pomazan“. Kada se kaže Krist ili Hrist mnogi ljudi miješaju taj naziv sa Isusovim razapećem, što ni u kom slučaju to ne aludira toj tvrdnji. Značenje je samo „Pomazanik“ . Tu titulu je dobio od Boga radi njegove misije i njegovog poziva ljudi u monoteizam.
  Isus je i medju svim poslanicima odabran od Boga da bude medju posebnih 5 Božijih Poslanika, i tome uči Islam.
  Muslimani vjeruju u sva čuda koja je radio Isus a.s. od njegovog rodjenja pa sve preko oživljavanja mrtvih, liječenje gubavca, slijepog itd. Ali Muslimani vjeruju da je to radio Božijom dozvolom a ne zato što je bio Bog.

  U Bibliji se vidi kako Isus sam negira da je svojom moći radio određena čuda. On potvrđuje da je to radio samo uz pomoć Božije volje i moći što se može naći u Jevandjelju po Jovanu 5:30

  „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan, jer ne tražim volje svoje nego volje Oca koji me posla.“
  Osim ovog citata možete naći i mnoge druge gdje Isus a.s. u Bibliji napominje da ništa sam od sebe ne može činjeti već samo voljom Boga.

  - Jev. po Jovanu 8:26-29

  ˝26. Mnogo imam za vas govoriti i suditi; ali onaj koji me posla istinit je, i ja ono govorim u svijetu što čuh od njega.
  27. Ne razumijaše dakle da im govoraše za oca.
  28. A Isus im reče: kad podignete sina čovječijega, onda ćete doznati da sam ja , i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči otac moj onako govorim.
  29. I onaj koji me posla samnom je. Ne ostavi otac mene sama; jer ja svagda činim što je njemu ugodno.˝
  Ovdje možeš vidjeti kako uporno ponavlja da ništa sam od sebe ne može činiti i da čini samo ono što mu Bog naredi.

  Dalje, u jev. Po Jovanu 17:7-8 piše:

  ˝7. Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
  8. Jer riječi koje si mi dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe izađoh, i vjerovaše da si me ti poslao.˝

  Još jedan dokaz da je tvrdio da je poslat od Boga a ne da je Bog.

  U jev. po Marku 12:29 stoji ˝ a Isus odgovori mu: prva zapovjest od sviju: Čuj Izrailju, gospod je Bog naš Gospod jedini.˝

  Znači, prva zapovjest koja je iznad svih ostalih jeste da nikog ne smatramo Bogu ravnim.

  Slično ovom stihu možemo naći i u Kur’anu čitavu suru, a to je sura 112 ˝Iskrenost˝ u kojoj stoji:
  ˝1. Reci: ˝On je Allah – Jedan!
  2. Allah je Utočište svakom!
  3. Nije rodio i rođen nije,
  4. I niko Mu ravan nije!˝

  Imamo isto mnogo drugih ajeta (stihova u Kur’anu) koji govore o jednoći Boga, mi ćemo navesti samo jedan u suri 2 ˝Krava˝ ajet 255 ˝Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekog bez dopuštenja njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!˝

  Što znači da je najveći grijeh kojeg čovjek može počiniti jeste bogohulije, tj. da Bogu pridodaješ druga u bilo kakvom smislu i to je jedini grijeh kojeg, ako čovjek umre a ne pokaje se i prestane tako da griješi, Bog neće nikom oprostiti, a od drugih grijehova oprostiće onome kome On hoće.

  Dalje, uzmite jev. po Jovanu 14:24 i čitajte gdje Isus a.s. kaže : ˝a riječ što čujete nije moja nego mog Oca koji me posla˝, što znači on ponovo sam za sebe svjedoči da je poslanik, tj. čovjek koji je poslan od Boga čovječanstvu da poziva ljude u monoteizam.

  U Bibliji dalje se navodi u jev. po Jovanu 5:30
  ˝Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju oca koji me je poslao˝

  Svako ko kaže da ne traži volje svoje da sudi već volje Boga je musliman, što znači da je Isus bio musliman po navedenom stihu.

  Radi pojašnjenja:
  Muslimani nisu neka posebna grupa ljudi, musliman je svako onaj ko vjeruje u Jednog Jedinog Boga i koji mu je pokoran. Što znači, dragi čitaoče, kako god Vi sebe nazivali Vi ste musliman ako ispunjavate gore navedeni uslov.

  Po Bibliji je Isus obavljao i molitvu kao danas što to rade muslimani.

  Možete vidjeti u jevanđelju po Mateju 26:36-39
  ˝ 36.Tada dođe Isus s njima u selo koje se zove Gestsimanija, i reče učenicima: sjedite tu dok ja idem tamo da se pomolim Bogu.
  37.I uzevši Petra i oba sina Zevdejeva zabrinu se i poče tužiti.
  38.Tada im reče Isus: Žalosna je duša moja do smrti; počekajte ovdje, i stražite sa mnom.
  39.I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova , ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. ˝

  Ponovo se ponavlja ne kako Isus a.s. hoće već kako Bog hoće. Nigdje ni u cijeloj Bibliji ne možete naći gdje Isus a.s. kaže „Ja sam Bog“ ili „Mene obožavajte“.

  Još jedna od počasti i od dokaza poštovanja Isusa a.s. u Islamu jeste da je on spomenut u Kur`anu 25 puta po imenu, dok Muhammed s.a.w.s. samo 5 puta, druga počast jeste da se cijela 5 sura (poglavlje) zove ˝Trpeza˝, tj. govori o onoj trpezi koja je Isusu a.s. spuštena sa neba, ima i čitavo 19. poglavlje tj. sura koja se zove Merjem (Marija), koja govori o Isusovoj majci Mariji.
  O Isusu a.s. govore čak 15 različitih sura!

  - 6. sura, 85. ajet govori o Isusu a.s. kao časnom poslaniku,
  - 3. sura 45-47 ajet i 19. sura 22-33 govori o njegovom rodjenju,
  - 3. sura 52-53 ajet i 5. sura 114-118 govori o negovim apostolima,
  - 5. sura 48-49 ajet govori da je poslat s Indžilom (jevandjeljem)....

  I još mnoge druge sure govore o njemu.

  Ako ste, čitaoče, pravi sljedbenik Isusa a.s. i ako Vaša vjera i ubjeđenje se ne bazira na slijepo slijeđenje crkve onda obratite pažnju na sledeće stihove iz Biblije gdje je Isus rekao:

  ˝I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti˝ jev. po Jovanu 8:32.

  Što znači ako istinski tražiš istinu naći ćeš je.

  A Isus u Bibliji je napomenuo gdje je ta istina u jev. po Jovanu 16:7 ˝bolje je za vas da ja idem, utješitelj neće doć k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.˝
  U jev. po Jovanu 16:12-14 ˝Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi. A kada dođe on, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak.˝

  Što znači da je Isus a.s. napominjao da će doći poslednji Božiji poslanik Muhammed s.a.w.s. Na osnovu spomenutog ako ste, o čitaoče pravi krišćanin, i ako istinski slijedite Isusova a.s. učenja onda po njegovim učenjima morate da vjerujete u poslednjeg Božijeg poslanika i da ga slijedite kao i da vjerujete u Kur’an jer je to Istina s kojom je došao Muhammed s.a.w.s. a koju je predskazao po Bibliji Isusa a.s. jer su to riječi koje Muhammed s.a.w.s. nije pričao po hiru (volji) svome već samo ono što je čuo od Boga, što potvrđuje navenuti stih.

  Možemo uporediti ovaj stih Biblije sa jednim Kur’anskim ajetom (stihom) iz sure 3. Imranova porodica ajet 19 . koji glasi ˝Allahu je prava vjera jedino – islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će brzo obračunati.˝

  Riječ islam sa arapskog jezika znači pokornost Jedinom Bogu, tako da ko god je pokoran Bogu a prije toga istinski vjeruje u Njega i u sve Njegove poslanike i knjige on je u okviru Islama i on je musliman.

 • Kako je Muhamed Utješitelj kad se jasno kaže da je Utješitelj Duh Sveti?

  Zašto ignorišete prvi stih Jovanovog Jevanđelja koji kaže: Logos (Hristos) bješe Bog?

  Ljudi su Boga osudili na smrt; vaskrsenjem svojim On ih osuđuje na besmrtnost.
  - sv. Justin Ćelijski


 • Pozdrav, prije nego iskomentiram ostale navode, vidim citirao si Ivan 8:28 gdje Isus sebe naziva Sinom čovječjim, Isus je uzeo tu titulu za sebe čak 22 put. Znaš li zašto?


 • Zašto ignorišete prvi stih Jovanovog Jevanđelja koji kaže: Logos (Hristos) bješe Bog?


  U islamskoj duhovnosti svaki od nama znanih i spomenutih Poslanika je svojevrsan logos.
  Tako imamo u Fusus al Hikam, Dragulji mudrosti od Ibn Arebija ove logose:
  1. Božanska mudrost u ademovskom logosu
  2. Bogoduha mudrost u šitovskom logosu
  3. Transcendentna mudrost u nuhovskom logosu
  4. Presveta mudrost u idrisovskom logosu
  5. Zanosna mudrost u ibrahimovskom logosu
  6. Istinska mudrost u ishaqovskom logosu
  7. Uzvišena mudrost u ismailovskom logosu
  8. Duhovna mudrost u jaqubovskom logosu
  9. Svjetlosna mudrost u jusufovskom logosu
  1o. Jedincata mudrost u hudovskom logosu
  11. Otvarajuća mudrost u salihovskom logosu
  12. Srčana mudrost u šuajbovskom logosu
  13. Gospodareća mudrost u lutovskom logosu
  14. Predodrediteljska mudrost u uzejrovskom logosu
  15. Vjeronavjestiteljska mudrost u isaovskom logosu
  i6. Svemilosna mudrost u sulejmanovskom logosu
  17. Egzistencijalna mudrost u davudovskom logosu
  18. Duševna mudrost u junusovskom logosu
  19. Tajnovita mudrost u ejubovskom logosu
  20. Veličanstvena mudrost u jahjaovskom logosu
  21. Posjedujuća mudrost u zekerijaovskom logosu
  22. Intuitivna mudrost u ilijasovskom logosu
  23. Dobrotvorna mudrost u luqmanovskom logosu
  24. Mudrost duhovnog vodenja u harunovskom logosu
  25. Vrhunska mudrost u musaovskom logosu
  26. Mudrost trajnog utočišta u halidovskom logosu
  27. Neusporediva mudrost u muhamedanskom logosu

  Neke sam prenio na svom blogu. Evo jedana vama moguce zanimljiva opservacija.
  DRAGULJ NAVJESTITELJSKE MUDROSTI U ISAOVOM LOGOSU

 • Evo pokazat ću vam zašto je uzeo titulu Sin čovječji, zbog toga je i rekao da je poslan samo ovcama doma Izraelova, jer samo su oni mogli iz njegovih riječi prepoznat da je on prorokovani Mesija.

  Mesijin identitet je zapisan u proročanstvima od svih ranijih proroka, zato je Izrael i bio izabran od Boga, da bi Bog pripremio jedan narod za silazak Spasitelja cijelog svijeta, i zato nitko ne može doć 200 - 300 - 500 godina poslije i izmijenit Mesijin identitet.

  Evo najslavnije Božje objave o Mesiji, ovo prorokovano oko 500 godina prije:

  Daniel 7;13 "Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.
  Daniel 7,14 Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti."

  - dolazi na oblacima nebeskim, evo Isus otvoreno reče da je on upravo taj iz Danielove vizije:

  Usta nato veliki svećenik na sredinu i upita Isusa: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe?
  61 A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita: "Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?
  62 A Isus mu reče: "Ja jesam! I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim.
  63 Nato veliki svećenik razdrije haljine i reče: "Što nam još trebaju svjedoci?
  64 Čuli ste hulu. Što vam se čini?" Oni svi presudiše da zaslužuje smrt.

  - a za njih je to bila hula. Zašto? Zato što je taj Sin čovječji božanska osoba, jer židovi imaju dvije riječi za službu od kojih se jedna koristi samo za službu koja se daje samo Bogu, a upravo je ta riječ upotrijebljena ovdje. Zbog toga su židovi bili binitarijanci sve do 3. stoljeća.

  Dakle Mesija je pomazan da vlada u vječnosti, a to je Isus rekao i ovdje

  Ivan 18:33
  Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: »Ti li si židovski kralj?« 34 Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« 35 Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«
  36 Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« 37 Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« 38 Reče mu Pilat: »Što je istina?«

  - zato je Herod dao da se pobiju sva djeca kad se Isus rodio, da eliminira konkurenciju jer su židovi prema Pismima vjerovali da Mesija dolazi uspostavit vječno kraljevstvo, kao kralj.

  - u jednoj prispodobi je pred samu svlju smrt objavio šta čeka ljude kad se vrati kao kralj:
  Luka 19:11 Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu – zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. 12 Reče dakle:
  »Neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati.

  ... 27 A moje neprijatelje – one koji me ne htjedoše za kralja – dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima!’«

  - eto, to vam je Muhamed priuštio, pretvorio vas je u neprijatelje Kralja vječnosti.

  Ostalo ću iskomentirat poslije.

 • Sad kad znamo da je Sin Čovječji, Mesija, Kralj vječnosti kojeg je Muhamed ponizio da bi sebe mogao uzvisit na njegov nivo, pogledajmo kako vi, poučeni od Muhamedovih sljedbenika dalje ponižavate i izokrećete Božju objavu:

  Krenimo od najslavnije vaše izjave o Isusu: "Isus nikad nije rekao: 'Ja sam Bog, obožavajte me.' Evo odgovora, Isus nikad nije to rekao baš tim riječima jer je Isus umjesto toga rekao ovo:

  Marko 10:45 "Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."

  - Kako vi onda možete tražit po Novom Zavjetu takve riječi kad je on sam rekao da nije došao da prisili ljude da mu služe, nego da on sam služi i da da svoj život kao otkupninu za mnoge. Evo na još jednom mjestu je rekao da je došao položit svoj život za otkup naših grijeha:

  Ivan 10:14 Ja sam pastir dobri
  i poznajem svoje
  i mene poznaju moje,
  15 kao što mene poznaje Otac
  i ja poznajem Oca
  i život svoj polažem za ovce.
  16 Imam i drugih ovaca,
  koje nisu iz ovog ovčinjaka.
  I njih treba da dovedem
  i glas će moj čuti
  i bit će jedno stado,
  jedan pastir.
  17 Zbog toga me i ljubi Otac
  što polažem život svoj
  da ga opet uzmem.
  18 Nitko mi ga ne oduzima,
  nego ja ga sam od sebe polažem.
  Vlast imam položiti ga,
  vlast imam opet uzeti ga.
  Tu zapovijed primih od Oca svoga."

  - Tu je rekao i da on ima vlast uzet svoj život svoj natrag nakon što ga ubiju. To je dokazao uskrsnućem. A vi slijedit nauk iz 7. stoljeća koji je zanijekao to ispunjenje svih Božjih objava, to je ključ spasenja, vjera u Isusovu otkupnu žrvu za naše grijehe i njegovo uskrsnuće. Ako vam netko to oduzme, oduzeo vam je vječno spasenje. Uzalud vam dobra djela.

  Idemo dalje, citirali ste Ivan 8 da dokažete da on ništa nije mogao učinit, nego je sve učinio uz pomoć Oca. Vratimo se na tri poglavlja ranije gdje on govori odakle mu ta moć i šta on sve može:

  Ivan 5:19 Isus nato odvrati:
  "Zaista, zaista, kažem vam:
  Sin ne može sam od sebe činiti ništa,
  doli što vidi da čini Otac;
  što on čini,
  to jednako i Sin čini.
  20 Jer Otac Ljubi Sina
  i pokazuje mu sve što sam čini.
  Pokazat će mu i veća djela od ovih
  te ćete se čudom čuditi.
  21 Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve
  i oživljava
  tako i Sin oživljava koje hoće.
  22 Otac doista ne sudi nikomu:
  sav je sud predao Sinu
  23 da svi časte Sina
  kao što časte Oca.
  Tko ne časti Sina,
  ne časti ni Oca koji ga posla."

  - Dakle, što on vidi da Otac čini, to jednako i Sin čini. Dajte mi nađite proroka ili bilo kog drugog tko je ikad u povijsti rekao da ima toliku moć da učini sve vidi da Bog čini. Zar ne kažem istinu ako sad kažem da moraš bit Bog da bi imao moć učinit sve što vidiš da Bog čini? Dalje kaže - kao što otac uskrisuje mrtve, tako i Sin daje život kome hoće i cijeli sud je predan Sinu da bi se svi poklonili Sinu kao i Ocu, ako se tko ne pokloni Sinu - taj se ne klanja ni Ocu koji ga posla. Eto, Muhamed vam oduzeo Boga i zarobio vas u vjeru u kojoj vi mislite da štujete Boga, ali ga ne štujete.

 • Da iskomentiram i to što ste Marko 12:29 izvadili iz konteksta. Odmah nakon što je Isus citirao Stari Zavjet gdje Bog kaže da je jedan, citirao je židovima i Davidov Zebur:

  Marko 12:35 A naučavajući u Hramu, uze Isus govoriti: "Kako pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov? 36 A sam David reče u Duhu Svetome:
  Reče Gospod Gospodinu mojemu:
  'Sjedni mi zdesna
  dok ne položim neprijatelje tvoje
  za podnožje nogama tvojim!'
  37 Sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin?"

  - I ponovo vidimo da Isus nije za sebe tvrdio ništa više od onog što su o Mesiji navijestili proroci, da je Mesija Gospodin Bog. Tu je rekao da u tom jednom Bogu postoje dva Gospodina. A na samom mjestu gdje Bog to govori u Ponovljenom Zakonu piše ovako, evo transliteracija izvornog zapisa u Tori:

  "Š'ma, Jisra'el! ADONAI Eloheinu, ADONAI echad"

  - Vidite li šta neobično u tome? Kaže: "Slušaj Izraele, ADONAI Eloheinu, ADONAI je jedan." - Tri put on kaže svoju titulu, tj. svoje ime i kaže da su oni jedan Bog. Zašto je to morao naglasit? Zato što kroz cijelu Toru vidimo dvojicu Adonaija, to jest dvojicu Jahve, to vidimo i poslije, recimo jedan primjer je prorok Zaharija, kad je najavio svoj silazak na zemlju da živi u Izraelu:

  Zaharija 2:14 "Kliči i raduj se, kćeri sionska,
  jer evo, dolazim usred tebe prebivat' -
  riječ je Jahvina.
  15 U onaj dan mnogi će narodi uz Jahvu prionuti
  i bit će narod moj,
  a ja ću prebivati usred tebe.
  Znat ćeš tako da me tebi posla Jahve nad Vojskama."

  - Tko govori tu? Vidimo da Jahve Bog govori, a tko ga šalje? Šalje ga Jahve Bog. Jahve u prijevodu znači "Ja jesam." Tako je Bog rekao da se on zove još Mojsiju u Izlazak 3. Neću sad to citirat da ne duljim, samo ću postavit još Isusovu tvrdnju gdje on otvoreno reče da je on taj, to je rekao nakon što je rekao da je vidio Abrahama koji je živio skoro dva milenijuma prije tog vremena:

  Ivan 8:56 Abraham, otac vaš, usklikta
  što će vidjeti moj Dan.
  I vidje i obradova se."
  57 Rekoše mu nato Židovi: "Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?" 58 Reče im Isus:
  "Zaista, zaista, kažem vam:
  prije negoli Abraham posta,
  Ja jesam!"
  59 Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama.

  - Je li shvaćate vi ozbiljnost tih riječi? Kako ikad itko od vas može reć da on nije tvrdio da je Bog? Zašto su židovi uzeli kamenovanje da ga kamenuju? Zbog bogohuljenja, jer je rekao "Ja jesam" za sebe, da je on taj, koji im je slao proroke prije nego je sišo na zemlju. Tako da Isus nije tvrdio da je on bilo koji Bog, svatko može tvrdit da je neki Bog, nego je on tvrdio da je baš taj Bog koji im je dao proroke i Zakon. Zato su ga i ubili, jer službena optužnica protiv njega kad je bio vođen na sud je bila "hula" - jer se pravio Sinom Božjim, i izdaja, jer je tvrdio da je kralj židova. To je povijest/historija. A to da je rekao da je rob Muhamedovog Boga Allaha porobljivača - to na vašu žalost ne može bit istina. Jer isto kao što vi imate hadise - zapise ljudi stotinama godina u lancu prenositelja - tako i apostoli imaju svoje nasljednike, rane crkvene oce koji su u svojim pisanjima potvrdili sve što su apostoli zapisali u Evanđeljima.

 • No, koliko ste duboko i izopačeno vi prevareni od đavla - najbolje pokazuje raj koji vam je Muhamed obećao. Zašto? Zato što je Bog davno prije Muhamed rekao ovo, točnije oko 700 godina prije Krista Izaija piše ovo:

  Izaija 54:5 "Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj,
  ime mu je Jahve nad Vojskama;
  tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov,
  Bog zemlje svekolike on se zove."

  Izaija 62:5 "Kao što se mladić ženi djevicom,
  tvoj će se graditelj tobom oženiti;
  i kao što se ženik raduje nevjesti,
  tvoj će se Bog tebi radovati."

  - Znači Jahve Bog je suprug od vjernika. Vidimo kroz cijeli Novi Zavjet da Isus sebe naziva tim kojemu je dano od Oca da ženu svoju djevicu, vjernike, to je duhovno jedinostvo, a ne tjelesno, evo primjera:

  Matej 9:14 Tada pristupe k njemu Ivanovi učenici govoreći: "Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste?" 15 Nato im Isus reče: "Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!"

  - Dalje na jednom mjestu Isus uspoređuje svoj dolazak sa vjenčanjem, a one koji ga čekaju kao djevice koje čekaju ženika:

  Matej 25:1 "Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 2 Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. 3 Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. 4 Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja."
  5 "Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. 6 O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' 7 Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. 8 Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' 9 Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'"
  10 "Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. 11 Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!' 12 A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!' 13 Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"

  - Znači Jahve Bog, to jest Isus je zaručnik, ženik u Dan Sudnji. U još jednom prispodobi Isus slično govori:

  Matej 22:1 Isus im ponovno prozbori u prispodobama: 2 "Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu...

  - I tu je rekao da je on Sin Kralja vječnoga i da je on ženik. Za njega je sve stvoreno, a ne za vas da biste vi imali vječni seks sa vječnom erekcijom sa specijalno dizajniranim seks mašinama po Muhamedovom ukusu. Slijedite tog karnalnog čovjeka koji nije poznavao Jahvu Boga, niti je Jahve Bog poznavao njega, niti je on govorio u ime Jahve, napisao je svoju verziju proroka i Božje objave da bi od vas sakrio pravi identitet Mesije. Da je Muhamed bio od Jahve Boga prorok - on bi dao svoju knjigu koja bi bila kompatibilna sa prijašnjim objavama, a ne da on piše svoju verziju svega i da onda vi zbog te verzije odbacite cijelu prošlu Božju objavu.

  Od cijelog svijeta, vi muslimani ste obmanjeni na najgori i najpodmukliji način od svih naroda. Zato što ste djeca Abrahamova, a Sotona najviše mrzi djecu Abrahamovu, zato vas je i okrenio protiv Židova, braće svoje, da se svi poubijate. A vidimo iz Tore i proroka da je Bog ostavio Židovima proročanstva da svaki od njih može vidjet iz Pisma i danas da je Isus obećani Mesija. Tako je Bog ostavio svima da to vide, a Muhamed je to sakrio od ljudi i još okrenio jedne protiv drugih, umjesto da živimo u miru i ljubavi. Žao mi vas je, ali šta je tu je. Svoju obmanu dugujete svojim precima koji su porobljavali druge, jer Bog reče u Bibliji: "Tko u ropstvo odvodi, bit će porobljen." - Tako ste i vi danas porobljeni od lažnog izmišljenog Boga, pravednim sudom Božjim zbog gadosti koje su vaši preci radili.

 • Da se osvrnem i na proročanstvo. Muhamed je rekao u Kur'anu da ga pronalazimo zapisana u Tori i Indžilu. To je moglo proć u to vrijeme jer Biblija još nije bila prevedena na arapski, a i bilo ju je skupo posjedovat, mislim da je izrada Biblije u 7.st. koštala kao deset-godišnja plaća nekog seljaka.

  Ali Bog je još 500 godina prije Isusa objavio da je Mesija pečat svih proroka, a i sam Isus reče da su svi proroci prorokovali do Ivana Krstitelja, a od Ivana se propovijeda kraljevstvo nebesko. Znači isključen je bilo kakav prorok dalje, ikome. Uostalom, razmislite i sami o prirodi objave, Sin Božji silazi s neba i umire za naše grijehe, zatim uskršava i odlazi na nebo. Bog je time ispunio sve što je planirao na zemlji.

  No, da vidimo tog Tješitelja, Isus i učenici su znali da će lažni proroci dolazit i pokušat tvrdit da su oni taj tješitelj, zato je Isus rekao ovo da ne bude zabune:

  [HEADING=1]Ivan 14:15-27 KOK[/HEADING]
  "Ako me volite, slušajte moje zapovijedi, a ja ću moliti Oca i on će vam poslati drugog Utješitelja koji vas nikad neće ostaviti: Svetoga Duha, Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. No vi ga poznajete jer je sada uz vas i prebivat će u vama."

  - Znači to je nevidljivi duh, oni ga već poznaju i bit će u njima. To nije Muhamed.

  - Bog je stvorio čovjeka s prazninom u sebi da bi se on Sam nastanio u čovjeku, demoni - džini to zloupotrebljavaju i opsjedaju čovjeka na silu. Božji duh je Duh Sveti, a tog duha MUhamed nije imao, imali su ga svi proroci prije Isusa, a danas ga prima svaki koji s vjerom prihvati Isusovu žrtvu na križu za svoj grijeh. Jer taj Duh ne može živjet u nečistom tijelu, a očišćenje je jedino kroz Kristov križ.

 • A evo i objava da Bog od Isusa do Dana Sudnjeg neće više slat nove objave. Evo proročanstva:

  Matej 13:24 Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. 25 Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. 26 Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. 27 Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?' 28 On im odgovori: 'Neprijatelj čovjek to učini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?' 29 A on reče: 'Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. 30 Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'"
  ...
  36 Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." 37 On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. 38 Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. 39 Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. 40 Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. 41 Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike 42 i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. 43 Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega."
  "Tko ima uši, neka čuje!"

  - Islam je dakle korov/kukolj. Dobro i reče ovo - tko ima uši neka čuje

 • Kako je Muhamed Utješitelj kad se jasno kaže da je Utješitelj Duh Sveti?

  Zašto ignorišete prvi stih Jovanovog Jevanđelja koji kaže: Logos (Hristos) bješe Bog?

  Prije svega želim da se izvinem za dugo čekanje mog odgovora, međutim s obzirom da imam svoju firmu i obaveze oko nje, a u isto vrijeme idem na master studije Biotehničkog fakulteta i bavim se malo aktivnije komparativnim religijama uživo nego li ovako preko mreže, nisam našao prije vreemena da odgovorim na komentare. Naravno, tome pridodajući mnoge Vaše komentare koje moram podrobno uzeti istražiti argumentaciju koju iznosite i istu potvrđivati. Mngo vremena zahtjeva sve to.

  Naime, prije nego što pređem na konkretan prvi komentar, moram napomenuti da mnoge teme koje su pokrenute u komentare a irelevantne su sa datim tekstom, neću ih komentarisati, već ih uzeti kao zasebnu temu i nekad shodno daatim mogućnostima otvoriti kao novu temu i označiti autora datog komentara. Zbog samog fokusa na datu temu u gornjem tekstu kao i dužine komentara.

  Prelazeći na konkretan komentar, prije svega nigdje ne piše duh Sveti, već duh istine. Drugo, taj isti duh je trebao doći sa nečim novim, nečim što Isus a.s. nije mogao da poduči u svom životu njegove apostole, tj. cijelo čovječanstvo. Ako uzmemo da je to duh Sveti, s čim je on novim došao?

  Drugi dio komentara, otvara široku polemiku i tematika je za sebe, uzet ću to kao zasebnu temu, ali ovdje ću samo odgovoriti na sledeći način.

  1:1 U početku beše Reč, i Reč beše sa Bogom, i Bog beše Reč.
  1:2 Ona beše u početku u Boga.
  1:3 Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. (Jovan 1:1-3)

  Ne znam odakle Vam ideja da se ovdje radi o Isusu, jer nigdje nije rečeno tako. Drugo, ako je riječ Božija sami Bog, znači li da je svaka izgovorena riječ od strane Boga sama božanstvo? Treće, ako je riječ bila SA Bogom, kako ista može biti isti Bog? Ako ste vi SA svojim ocem, niste Vi otac, već ste dvije različite osobe jedna pored druge, s tom analogijom imamo u tekstu dva boga.

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  • :)
  • :(
  • ;)
  • :P
  • ^^
  • :D
  • ;(
  • X(
  • :*
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • 8|
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :evil:
  • :saint:
  • <3
  • :!:
  • :?:
  The maximum number of attachments: 10
  Maximum file size: 2 MB
  Allowed extensions: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, webp, zip
   You can sort the options with drag and drop to change their order. You can create up to 20 options.
   The results are invisible unless the poll ended or the user voted.

  Participate now!

  Nemaš korisnički račun. Registriraj se da bi bio član forumske zajednice.